Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 121 fastlegehjemler fordelt på 34 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. På grunn av redusert listekapasitet i Stavanger kommune  lyses det nå nå ut 2 nye hjemler med næringsdrift. Hjemlene er plassert hos  Geir Henanger AS og Stavangerdoktoren. Hjemlene er ledig omgående og ved tildeling, avtales oppstart med respektive sentre.

Hjemlene tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis, avtales i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler hvor den er plassert, og at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Hjemlene har oppstartsfinansiering tilsvarende 800 listepasienter, samt et etableringstilskudd.
Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i nasjonal Alis tilskuddsordning.

Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.
Legevaktstilplikting:  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling av sted skjer først og fremst etter behov, så preferanse.

Da dette er en fellesutlysning oppfordrer vi sterkt søkere å kontakte respektive sentre på forhånd for utfyllende informasjon. Det er ønskelig at du som søker skriver preferanser i forhold til  de ulike hjemlene.

Plassering av hjemler

Geir Henanger: 
Ønsket tiltredelse: Snarest etter avtale
Geir Henanger AS er en solopraksis, men har felles lokaler med Hafrsfjord legesenter AS. Det er et godt og nært samarbeid og felles ambisjon om å videreutvikle et sterkt  faglig felleskap. Det foregår pilotering ved videreutvikling av EPJ systemer ved senteret. Det er etablert gode fraværsordninger med Tjensvoll legesenter.
Legekontoret er plassert på Madla, og har 2 hjelpepersonell hvorav 1 sykepleier. Det er andre helseaktører som fysioterapeuter og psykolog i samme bygg, med lav terskel for kontakt. Gode parkeringsmuligheter og kollektivtilbud i nærheten.
Hjemmel til utlysning her forutsetter overtagelse av 500 listepasienter fra gjenværende leges liste (tilfeldig uttrekk fra stabil liste). Grunnfinansiering er på 800 pasienter ved oppstart, så hjemmel er dermed åpen for minimum 300 nye pasienter. 

Journalsystem: Webmed
Kontakt: Geir Henanger tlf 456 662 94


Stavangerdoktoren: 
Ønsket tiltredelse: Snarest etter avtale
Stavangerdoktoren ligger sentralt i Stavanger og består av 5 fastleger og 2 kiropraktorer. 3 av 5 leger er allmennlegespesialister hvorav 1 med dobbeltspesialisering ( barne og ungdomspsykiatri.) Senteret har utdanningsstillinger og kompetanse på både gruppe og individualveiledning for alis.
Legesenteret har nylig flyttet til nye og flotte lokaler, og har 8 hjelpepersonell deriblant 2 sykepleiere. Gode parkeringsmuligheter og kollektivtilbud i nærheten.
Hjemmelen er en nullhjemmel med grunnfinansiering på 800 pasienter ved oppstart
Journalsystem. Webmed.
Kontakt: Lene Sunniva Kvam-Johannessen tlf. 916 113 50

Kvalifikasjoner
Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Avdeling for samfunnsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavanger
Olav kyrresgt.23
4005 STAVANGER