Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 124 fastlegehjemler fordelt på 37 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. Det lyses nå ut ledig fastlegehjemler i næring ved Tjensvoll og Øyane legesenter.

Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis, må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, og at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Hjemlene har gjenkjøpsgaranti med grense opp til 95 % av praksisverdi med tak på 800 000 kroner. Det ytes og et oppstartstilskudd for nye hjemmelshavere.
Kommunen delfinansierer eksisterende tilskuddsordninger sentralt for leger i spesialisering allmennmedisin gjennom ALIS- prosjektet. Tilskudd til utdanningsaktiviteter og veiledning opp til 300 000 kroner pr år, kan dekkes.

Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.
Legevaktstilplikting:  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling av sted skjer først og fremst etter behov, så preferanse.
Da dette er en fellesutlysning oppfordrer vi sterkt søkere å kontakte respektive sentre på forhånd. Det er ønskelig at du som søker skriver preferanser i forhold til  de ulike hjemlene.

Tjensvoll legesenter: 
Hjemmel med  med 1000 listeplasser ledig fra 1.9.22
Tjensvoll legesenter ligger sentralt på Madla og har i dag 3 fastlegehjemler.  Legesenteret har tilsatt 2,2 årsverk hjelpepersonell hvorav 1 er sykepleier i full stilling. Det er tilknyttet lab med EKG og spirometri. Senteret har tilgang til parkering, og kort avstand til kollektivtilbud.
Journalsystem: CGM
Kontakt daglig leder: Anne Hegelstad - Bielak tlf: 97730221

Øyane legesenter: 
Hjemmel med 1500 listeplasser ledig fra 1.8.22. Hjemmelen kan om ønskelig deles i to.
Øyane legesenter er plassert  på Hundvåg og har i dag 3 fastlegehjemler. Det er under arbeid å utvide med en ekstra hjemmel (null), slik at det totalt blir 4 hjemler. Legesenteret har 3 årsverk  hjelpepersonell. Legesenteret har EKG, 24t BT måling og spirometri. 
Journalsystem: System X.
Kontakt daglig leder : Konstanse Devold, tlf 98449735

Kvalifikasjoner
Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Avdeling for samfunnsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege, fastlege Stavanger medisinske senter
Telefon: 95020579
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavanger
Olav kyrresgt.23
4005 STAVANGER