Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid på Setermoen leir, herunder ivareta ansvar for smittevern
 • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for avdelingene i leir
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell, samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov.
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge og gjennomført turnustjeneste
 • Gjennomført turnustjeneste eller LIS1
 • Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal. Søker som mangler GBU eller offiserskurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs (for tiden 8 uker) ved første anledning
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, samt gjennomføre og bestå fysisk test krav til 4 i styrke og utholdenhet. Link til test krav 
  https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing 
 • Den som ansettes må være villig til å ta tilleggsutdanning/kurs dersom arbeidsgiver ønsker det
 • Ønskelig med 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste og spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i ansettelsesprosessen
 • Udokumenterte kvalifikasjoner listet i søknaden vil ikke bli tillagt vekt

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeisevner
 • Nøyaktighet
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Evne til helhetsoversikt 
Vi tilbyr
 • Pendlerstatus kan innvilges ved søknad.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger. Særaldersgrense for militære leger er for tiden 60 år.
 • Stillingen er 100 % med arbeidstid 18 eller 37,5 timer per uke. 
 • Redusert bunden arbeidstid 18 timer per uke kommer inn under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bunden arbeidstid", og kan kombineres med jobb som lege ved annet legekontor.
 • Stillingen er tillagt grad major, stillingskode 1520 og avlønnes etter statens lønnsregulativ i:
  18 timer per uke: ltr 65-66 (pt. kr 586 500 - 597 000) brutto pr år.
  37,5 timer per uke: ltr 82-88  (pt. kr 896 500 - 1 030 100) brutto pr år.
 • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Om Forsvaret

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Trenregimentet i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren.  I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.
Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Hæren
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Rognli Heimdal
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 916 22 866
Navn: Helga Hol
Tittel: Personalsjef
Telefon: 400 29 701
Navn: Henriette Dillingøen
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 456 30 209
Hjemmeside
Arbeidssted
Setermoen
Artillerileiren 188
9360 BARDU