Kort om arbeidsgiver
Forsvarets bedriftshelsetjeneste Nord-Norge er en egenordning og jobber i tråd med arbeidstilsynets godkjenningsordning. Vurdering av risiko for helseutfall i eksponeringsforhold er en av hovedoppgavene. Vi søker derfor etter en lege med forståelse for og kjennskap til risikovurdering og forebyggende helsearbeid.
Erfaring fra bedriftshelsetjeneste vil bli tillagt vekt, men det viktigste er interesse og forståelse for fagområdet arbeidsmedisin, evne og vilje til å tilegne seg nødvendig kompetanse, vilje til å yte service, gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Arbeidsoppgaver
 • Hovedoppgaven er å utøve bedriftshelsetjeneste overfor Forsvarets virksomheter i regionen innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samsvar med arbeidsmiljøloven, tilhørende forskrifter og arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell  herunder forebyggende arbeid, kartlegging, rådgivning, undervisning og helseovervåkning.
 • Rådgivning og undervisning innen de arbeidsmedisinske områder fysisk, kjemisk/biologisk og organisatorisk/psykososialt arbeidsmiljø.
 • Bistå arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med sykefravær og tilrettelegging ved redusert arbeidshelse.
 • Bistå arbeidstaker (og arbeidsgiver) i forbindelse med utredning av yrkessykdom/yrkesskade.
 • Ledelse av FBHT NN, inkludert ansvar for økonomi og personell, ligger til stillingen, men vurderes med hensyn til søkers erfaring og egnethet. 
  Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste.
 • Det er ønskelig med minimum 3 års relevant tjenesteerfaring som lege.
 • Det er ønskelig med arbeidsmedisinsk erfaring fra bedriftshelsetjeneste eller arbeidsmedisinsk institusjon. 
 • Lege uten spesialisering i arbeidsmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering på Forsvarets regning. 
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk.
 • Førerkort klasse B.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse.
 • Det vil være krav til godkjent medisinsk skikkethet og godkjent fysisk test i henhold til Forsvarets krav.
 • Det er ønskelig med gjennomført førstegangstjeneste og kjennskap til Forsvaret.
Stillingen er tillagt grad OF 3-4. Søkere som ikke har gjennomført førstegangstjeneste kan være søknadsberettiget, men må gjennomføre vernepliktig akademisk befals kurs.
Vitnemål og attester må legges ved søknad.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og selvstendig
 • Nøyaktig og etterrettelig
 • Evne til å se helhetsperspektiv
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et trivelig og hektisk miljø.
 • Forsvaret er registrert som utdanningsvirksomhet for LIS (Lege i spesialisering) iht de nye spesialistreglene for arbeidsmedisin.
 • Et faglig godt nettverk gjennom landsdekkende egenordning i Forsvarets bedriftshelsetjeneste.
 • Gode pensjons - og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden.
 • Arbeidstid på 37,5/uken og fleksitidavtale.
 • Det kan innvilges pendling etter søknad
Lønn etter statens regulativ som major/oberstløytnant, bedriftslege/ bedriftsoverlege for tiden kr 825 900 - kr 948 900/ kr 919 700 - kr 1 053 300, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Det trekkes 2% til lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres. Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Om Forsvaret

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Trenregimentet Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren.  I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Forsvarets bedriftshelsetjeneste Nord-Norge
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Sæther
Tittel: Oberstløytnant/bedriftsoverlege
Telefon: 990 94 965
Navn: Helga Hol
Tittel: Oberstløytnant/HR-sjef
Telefon: 400 29 701
Hjemmeside
Arbeidssted
Harstad
Festningsveien
9404 HARSTAD