Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, har no ledige stillingar for leger i spesialisering i Nevrologi. Det er for tida ledig ein fast stilling i avdelinga med oppstart snarast mogleg. Det er også ledig vikariat i 6 månader med oppstart 01. mars 2022, eller etter avtale. Vikariata kan telje som del av spesialistutdanning i Nevrologi.

Nevrologisk avdeling driv akuttbehandling, kompleks utgreiing og rehabilitering av nevrologiske lidinger. Avdelinga har ein akuttpost med 30 senger (inkludert slageining), ein dagpost, ein rehabiliteringspost for ryggmargsskader og ein poliklinikk. Nevrologisk avdeling samarbeider med dei andre akuttavdelingane om mottak av akuttpasienter i felles akuttmottak. Nevrologisk avdeling er del av Nevroklinikken som òg famnar om Nevrokirurgi og Klinisk nevrofysiologi, slik at heile spesialistutdanninga i Nevrologi kan gjerast her. Avdelinga har om lag 30 legeårsverk.

I avdelinga arbeider LIS i team med overlegar, sjukepleiarar og personell frå fleire tverrfaglege grupper, som kvar dag gjer sitt beste for å gje pasientane god utgreiing og behandling. Det gode samarbeidet mellom dei ulike yrkesgruppene er avgjerande for resultatet og vi jobbar kontinuerleg med å forbetre arbeidsprosessane. I Nevrologisk avdeling har vi også eit av landets fremste forskingsmiljø innanfor nevrologi, og gode høve for å engasjere seg i forsking for interesserte LIS. Kvar LIS får eigen rettleiar. Vi legg vekt på at LIS skal få utvikle klinisk kunnskap og erfaring på ein trygg måte, der ein gradvis arbeider meir sjølvstendig. LIS får tidleg erfaring med poliklinisk utgreiing og oppfølgjing, under tett supervisjon frå erfarne spesialistar.

Avdelingssjefen er leiar for legegruppa og arbeider  saman med legekollegiet for å skape eit trygt og sterkt fag- og arbeidsmiljø. Helse Bergen legg vekt på å skape sunne og trygge arbeidsplassar i sjukehuset og ved Nevrologisk avdeling legger vi til rette for dette.

For fast stilling gjeld følgjande:
Det vises for øvrig til utdanningsplan. Etter fullført spesialisering vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist

Arbeidsoppgåver

 • LIS har ansvar for forvaktsfunksjonen, som blir 14-delt (delte dag- og nattevakter)
 • LIS legar deltar i postarbeid og i arbeid ved poliklinikk med utgreiing og behandling av ulike nevrologiske lidingar
 • LIS har oppgåver knytta til praktisk undervising av medisinarstudentar

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggjast til grunn for tilsetjing i LIS stilling i nevrologi
 • Det blir lagt vekt på relevant arbeidserfaring

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for nevrologifaget, og ønsker å utvikle fagleg interesse og klinisk erfaring i eit aktivt fagmiljø
 • Du vil bidra til godt samarbeid og eit godt arbeidsmiljø 
 • Du arbeider strukturert, effektivt og målretta 
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer 
 • Du er punktleg og påliteleg 
 • Du meistrar norsk både skriftleg og munnleg

Vi tilbyr

 • Sterkt fagleg miljø
 • Personleg utvikling
 • Eit triveleg og tverrfagleg samarbeid med mange erfarne og dyktige kollegaer
 • Gode høve til forsking
 • Ein leiar som er opptatt av at medarbeidarane skal trivast
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst  


Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktperson
Navn: Petter Schandl Sanaker
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 55976059
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
 Nevrologisk avdeling, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5009 Bergen
Søk på stillingen