Siljan kommune har ledig nyopprettet kommunalt fastlønnet 100 % stilling som kommuneoverlege og fastlege. Stillingen er kombinert med en nyopprettet fastlegehjemmel med pasientlistelengde begrenset opp til ca. 350. Kommuneoverlegen vil ha ansvar for å ivareta kommunale legeoppgaver som blant annet smittevern, samfunnsmedisinsk rådgivning og miljørettet helsevern. Som kommuneoverlege vil du være en pådriver for utviklingsarbeidet i helsetjenesten. Stillingens ansvars- og arbeidsområde kan bli endret i forbindelse med evt. framtidige organisasjonsendringer.
Kommuneoverlegestillingen 60% størrelse:
Kommuneoverlegens ansvar og myndighet er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven § 5.5, Psykisk helsevernloven § 1 og Folkehelseloven § 27. Arbeidet skal ivareta samfunnsmedisinske oppgaver ut fra overordnet lovverk, kommunens delegasjon og strategiske mål.
Fastlegestillingen 40% størrelse:
Dersom kommuneoverlegen er i et spesialist utdanningsforløp i allmennmedisin settes stillingsstørrelsen til 50% i kurativ virksomhet og kommuneoverlegestillingen til 50% stillingsstørrelse etter nærmere avtale.
Det er ikke opparbeidet en fastlistelengde til denne stillingshjemmelen da denne er nyopprettet. Det betales derfor ikke goodwill for praksisen ved oppstart ei heller ikke ved fratreden i stillingen. Etter oppnådd listelengde på 350 går en over til individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen for selvstendig næringsdrivende etter 8.2 avtalen ASA 4310 etter nærmere avtale. Kommunen beholder driftstilskuddet, men stiller da til rådighet kostnadsfritt lokaler, medisinteknisk utstyr, IT utstyr og helsesekretær personell i 2 x100 % stillingsstørrelse. Stillingshjemmelen dekker i samarbeid med de andre fastlegene ved kontoret hverandre kollektivt ved ferieavvikling og ved kortere fravær.

ARBEIDSOPPGAVER:
 • Medisinsk faglig rådgiver for hele kommunen ut fra folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven og annet relevant lovverk og arbeidsgiverinstruks.
 • Smittevernansvarlig.
 • Folkehelsearbeid, miljørettet helsevern.
 • Oversikt og analyse over helsetilstand. Kommuneoverlegen skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og hvilke faktorer som påvirker denne.
 • Delta i avdelingens og kommunens helsemessige beredskapsarbeid herunder medlem i kriseledelsen.
 • Hastekompetanse på kommunens vegne innen miljørettet helsevern, psykisk helsevern, smittevern og helsemessige beredskap ut fra lov og delegasjon.
 • Oppfølging av legekontorets fastleger iht. sentralt avtaleverk herunder ALIS utdanningsprogram.
 • Planlegging, utvikling og driftsoppgaver i tilknytning til ansvars- og arbeidsområdet.
 • Bidra til god samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten, andre kommunale avdelinger og spesialisthelsetjenesten.
 • Kvalitetssikring og tilsyn, rådgiving i forbindelse med klagehåndtering.
 • Oppgaver innen kartlegging og utvikling.
ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJON:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Relevant videreutdanning/spesialisering; samfunnsmedisin, allmennlege eller tilsvarende. For søkere som ikke har spesialitet innen samfunnsmedisin er det ønskelig at vedkommende fullfører spesialisering.
 • Relevant erfaring.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Politiattest må fremlegges ved oppstart i stillingen.
 • Må beherske godt norsk språk.
 • Inneha førerkort klasse B
PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Du evner å kombinere faglig ferdighet med helhetstenkning.
 • Har interesse for faglig kvalitetsutvikling og liker å arbeide i tverrfaglige grupper.
 • God på å planlegge og strukturere egen hverdag.
 • Kommuniserer godt med interne og eksterne aktører herunder dagspressen.
 • Innehar gjennomføringsevne og er engasjert i nye utfordringer.
VI TILBYR
 • Et spennende og endringsvillig arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag og godt arbeidsmiljø.
 • Godt faglig samarbeid.
 • Stor grad av frihet i tilrettelegging av eget arbeid.
 • Ordnede arbeidsforhold med gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale med god pensjonsordning.
Søknadsfrist: 30.01.2022
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Siljan kommune
Helse
Kontaktpersoner
Navn: Øyvind Lovald
Tittel: Helsesjef
Telefon: 91597973
E-post: olo@siljan.kommune.no
Navn: Heidi Vasdal
Tittel: Leder forebyggende tjenester
Telefon: 468 62 848
E-post: hva@siljan.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Siljan kommune
Sentrumsveien 22
3748 SILJAN
Søk på stillingen