Kort om arbeidsgiver
Tjenesteområde Friskliv og helse ved Hvaler kommune.
Hvaler kommune har ledig en spennende og viktig nøkkelstilling!
Vi søker etter ny lege, som sammen med eksisterende kommunelege, vil ivareta kommunens behov for kommuneoverlegefunksjon, samfunnsmedisin, sykehjemsmedisin helsestasjonslege og fastlegeliste.
Kommunen har et bo- og behandlingssenter bestående av sykehjemsdel med totalt 37 plasser fordelt på korttids- og langtidsplasser, og med en egen skjermet enhet. Dypedalåsen er tilknyttet fagpersoner som fysio- og ergoterapeut, og er samlokalisert med andre kommunale tjenester som legesenter, helsestasjon, dagsenter, hjemmetjenester og tildelingsteam og kantinedrift.
Hvaler legesenter har i dag tre fastleger, hvorav en fastlegeliste (ca. 1300 pas.) skal deles mellom to kommunalt ansatte leger, i samarbeid med helsesekretærer. En lege er tilsatt, og vi søker nå etter ytterligere en lege. Vi har også LIS1-lege som kommuneoverlege vil ha veilederansvar for. Vi samarbeider tett med Fredrikstad kommune, som blant annet ivaretar oppgaver innenfor smittevern ved pandemi, miljørettet helsevern, KAD-seng og legevakt per i dag. Legevaktsdeltakelse på legevakt i Fredrikstad må påregnes. Vi har også nært samarbeid med fastlege på Skjærhalden.  
Hvaler kommune ønsker å satse på innovative tjenester. Vi forutsetter at du ser mot morgendagens legetjenester med nysgjerrighet og et åpent blikk.
Av hensyn til legekollegiets sammensetning oppfordres kvinnelige leger til å søke. 

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver for våre 2 leger.
 • Veiledning av LIS1.
 • Ivaretakelse av kommunens fastlegeliste.
 • Konsultasjoner ved kommunens helsestasjon.
 • Deltakelse i kommunens kriseledelse og Beredskapsråd.
 • Ivareta kommunens tilsynsmyndighet innenfor miljørettet helsevern.
 • Medisinskfaglig rådgivning overfor den kommunale organisasjonen.
 • Medisinsk ansvar for beboere ved Dypedalåsen bo- og behandlingssenter.
 • Bidra i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, Statsforvalter og andre aktører.
 • Ivaretakelse av andre oppgaver som i lovgivning er særskilt tillagt kommuneoverlegen.
 • Fastlegeansvar for ca. 1300 pasienter, og sykehjems-/ samfunnsmedisinske oppgaver 14 timer/ uke.
 • Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid og i kommunens plan- og samfunnsutvikling.
 • Fagansvar for fastlegeordningen og oppfølging av fastleger i kommunen sammen med Enhetsleder for Dypedalåsen bo- og behandlingssenter.
Fordeling av arbeidsoppgavene mellom tilsatte leger kan avtales med utgangspunkt i den enkeltes interesse/kompetanse og kommunens behov.
 
Kvalifikasjoner
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne. 
 • Det vil bli lagt vekt på erfaring samt evne til å jobbe selvstendig og målrettet.
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege med relevant spesialistgodkjenning. 
 • Eventuelt påbegynt spesialitet i allmennmedisin/ samfunnsmedisin, eller er villig til å gjennomføre spesialisering.
Personlige egenskaper
 • Tenke helhetlig og utviklende.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Opptatt av kvalitet, fagutvikling og profesjonalitet.
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Flott arbeidsplass med fantastisk beliggenhet.
 • Spennende stilling med varierte oppgaver og ansvar. 
 • Tilrettelegging for videreutdanning i tråd med kommunens interesser og behov.
 • Gode muligheter for å påvirke egen arbeidsplass og fremtidens helsetjenester i samarbeid med annet nøkkelpersonell i kommunen.
 • Dersom du for tiden er bosatt med en avstand til kommunen som vanskeliggjør dagpendling, vil vi kunne tilby pendlerbolig i området i inntil 1 år fra tiltredelse.
 • Lønnsvilkår etter avtale/ konkurransedyktig.
 
Annet
Arbeidet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk i kommunal sektor, og medlemskap i KLP pensjonsordning.
 
Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Hvaler kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil komme frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Hvaler kommune
Helse og Friskliv
Kontaktperson
Navn: Amund Bjørke
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 99638085
E-post: amub@hvaler.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Lege
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 SKJÆRHALDEN
Søk på stillingen