Kort om arbeidsgiver
Seksjon for arbeidsmiljøfag søker en engasjert og motivert lege med spesialisering i arbeidsmedisin

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge? Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Nå trenger vi å styrke laget. Seksjon for arbeidsmiljøfag er en av fire seksjoner i Avdeling arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet. Seksjonen har fagansvar og kompetanse innenfor arbeidsmiljøfag og arbeidsmedisin, og jobber med et bredt spekter av problemsstillinger og produkter knyttet til disse.

Denne stillingen tilhører kompetansemiljøet innenfor arbeidsmedisin, men vil ha et bredt nedslagsfelt i organisasjonen.

Vi søker derfor etter en kandidat med solid faglig forankring, som har evne til å løse sammensatte problemstillinger i tverrfaglig arbeid. Samarbeid og fagutvikling preger arbeidshverdagen. 

Arbeidsoppgaver
 • bidra med arbeidsmedisinsk kompetanse og arbeidslivskunnskap i etatens risikovurderinger og analyser av nåværende og fremtidige arbeidsmiljøforhold
 • gjøre arbeidsmedisinske vurderinger av behov for oppfølging av leges melding om arbeidsrelatert sykdom
 • bidra med sakkyndige uttalelser i etatens klagesaksbehandling
 • saksbehandle faglige problemstillinger og bidra til utvikling av kunnskap, regelverk, veiledning og samarbeid med andre myndigheter  
 • bidra til faglige avklaringer og gi arbeidsmedisinsk støtte til andre medarbeidere i etaten
 • bidra i etatens samarbeid med andre nasjonale og internasjonale myndigheter og faglige grupper
 • utarbeidelse av informasjonsmateriell, faglige utredninger og svar på høringer
 • interne og eksterne formidlings- og forelesningsoppdrag
 • samarbeide med relevante forsknings-, kunnskaps- og utdanningsmiljøer
  Det må påregnes noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner
 • lege med spesialisering i arbeidsmedisin eller med kompetanse nær opp til spesialitetskravene
 • erfaring fra annet forebyggende helsearbeid innenfor arbeidshelse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk
 • alminnelig gode IKT kunnskaper
 • metodekunnskap
 • har noe erfaring fra informasjons-, påvirknings- og prosjektarbeid

Krav til søker
 • du er faglig nysgjerrig og kreativ
 • du argumenterer godt for det du mener, men går videre med det vi bestemmer oss for
 • du jobber godt sammen med andre, men vet at dette krever selvstendig for- og etterarbeid
 • du har et bevisst forhold til dine sterke og mindre sterke egenskaper i arbeidet
 • du tenker at innsatsen vår skal skape endring; i arbeidslivet og i Arbeidstilsynet
 • du er opptatt av å formidle resultatene av innsatsen vi legger ned
 • du skaper gode samarbeidsrelasjoner, internt så vel som eksternt

Vi tilbyr
 • stilling og lønn som overlege, kode 0356 i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering  etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr 850 000 til 1 000 000 
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen. 

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss. 

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Arbeidssted
Østensjøveien i Oslo eller Prinsens gt. 1 i Trondheim . Vennligst oppgi i søknaden hvilken av stedene du ønsker å ha kontorsted.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Arbeidstilsynet
Kontaktpersoner
Navn: Gunn Robstad Andersen
Tittel: fungerende seksjonsleder, seksjon for arbeidsmiljøfag
Telefon: 404 35 205
Navn: Marius Søberg
Tittel: seksjonsleder, seksjon for analyse
Telefon: 959 79 512
Arbeidssted
Østensjøveien 34
0667 OSLO