Kort om arbeidsgiver

Spennende stilling hvor du får mulighet til å utvikle og forbedre avhengighetsbehandling innen Helse Stavanger!

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling innen Klinikk Psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige. Avdelingen består av 8 enheter som gir differensierte tilbud til ulike målgrupper. ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for personer i alderen 15 år og oppover og deres pårørende/sosiale nettverk, herunder polikliniske og ambulante tjenester, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og døgnbehandling.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling har åpnet en ny poliklinikk, Inntak – og oppstartsteam. Vi søker dermed etter ny overlege som kan være med og videreutvikle et nytt tilbud som skal gi pasienter en god oppstart av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vi søker etter lege med spesialitet innen rus og avhengighetsmedisin, eventuelt annen spesialitet som f.eks allmenn medisin eller psykiatri.

Inntak – og oppstartsteam er et "velkomstsenter" for pasienter som skal starte opp i rusbehandling. Vi er lokalisert sentralt i Stavanger sammen med flere enheter i vår avdelingen, og kan tilby et engasjerende og positivt fag fellesskap, egen faglig utvikling og en flott utsikt over Stavanger. Teamet har ansvar for å vurdere alle nye henvisninger til TSB, samt gjennomføre basiskartlegging/utredning for å avklare videre behandlingsbehov innen spesialisthelsetjenesten, og sikre at pasienter som har behov for det mottar videre forsvarlig helsehjelp. Målsettingen for teamets arbeid er å sikre god kvalitet på oppstart avbehandling innen TSB i samsvar med målsettingene i pakkeforløp rus, herunder økt fokus på somatisk helse og levevaner.

Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av helse- og sosialfaglig ansatte, erfaringskonsulenter, psykolog, lege og merkantil ressurs.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest jmf. Helsepersonelloven §20 a.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

Inntak- og oppstartsteam er en nyopprettet poliklinikk og under utvikling. Det vil derfor være rom for å utforme rollen som overlege i teamet. Vi ønsker å legge til rette for en variert og spennende stilling for den som søker, og det vil derfor være muligheter å kombinere stillingen med arbeidsoppgaver knyttet til andre enheter i vår avdeling, samarbeid knyttet tverrfaglig enhet ved OBA, forskningsaktivitet, utdanningsløp eller andre stillinger. Sentrale oppgaver for overlege i teamet vil være:

 • I samarbeid med teamet bidra til en systematisk kartlegging og diagnostisering av pasienter, med hovedfokus på somatisk helse og medisinsk behandling.
 • Ivareta den medisinskfaglige kompetansen i vurdering av rett til nødvendig helsehjelp og videre behandlingsbehov innen spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Kartleggingssamtaler med pasient og evt. pårørende for å avklare status og behov for videre behandling i forhold til somatiske helsetilstander.
 • Etablere kontakt og samhandling med fastlege og andre deler av spesialisthelsetjenesten for å sikre videre forsvarlig helsehjelp ut i fra pasientens behov
 • Utredning-, behandling- og veiledningsansvar innen det medisinskfaglige området.
 • Teamet skal sikre god pasientbehandling i tråd med kravene i pakkeforløp, og stillingen krever nært samarbeid med mange ulike interne og eksterne instanser.
 • Delta i aktuelle felles veiledning, og bidra med egen kompetanse i internundervisning, klinisk møter og andre aktuelle fora. Bistå annet fagpersonell med nødvendig medisinskfaglig kompetanse, samt gi innspill i behandlingsprosessen ved forespørsel.
 • Bidra til å utvikle prosedyrer for å kvalitetssikre pasientbehandlingen i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og nasjonale retningslinjer og veiledere.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som legespesialist innen rus og avhengighetsmedisin eller eventuelt andre spesialiteter.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling.
 • Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Ønskelig med relevant kunnskap og klinisk erfaring med pasientgruppen.
 • Ønskelig med erfaring med pasientsikkerhet og /eller forbedringsarbeid.
 • Gode skriftlige dokumentasjonsevner.
 • Kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.

 

Personlige egenskaper

 • Engasjement og høy motivasjon for pasientgruppen og deres pårørende.
 • Engasjert i fag- og tjenesteutvikling for å skape bedre behandlingstilbud til våre pasienter.
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Fleksibel, men også strukturert og målrettet.
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Du evner å tilpasse og formidle kompleks informasjon til pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

 • En fleksibel og spennende stilling i et proaktivt fagmiljø som har høyt fokus på fag- og tjenesteutvikling.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Tett samarbeid med andre avdelingen innen spesialisthelsetjenesten og kommuner i vårt opptaksområde.
 • Deltakelse i rusmedisinsk forum og tilknytning legetjenesten i ARA.
 • Delta i oppbygningen av tverrfaglig akuttmottak SUS (rus, somatikk og psykisk helsevern).
 • Gode muligheter for å delta i forskningsaktiviteter i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning ( KORFOR).
 • Støtte og finansiering knyttet til spesialitet.
 • Dekning av flytte / pendlerutgifter etter avtale.
 • Lønn etter avtale.
 • Arbeidstid på dagtid hverdager.
 • HjemJobbHjem – ordning (rabatt på månedskort for buss og tog i Rogaland, samt gratis bruk av bysykkel).
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger.
 • Sentrale kontorlokaler med flott utsikt over Stavanger.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Randi Mobæk
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 476 82 859
Navn: Karianne Borgen
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 959 98 883
Arbeidssted
Inntak og oppstartsteam (IO-team), Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Helse Stavanger HF
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger
Søk på stillingen