Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri er organisert som en av 4 avdelinger under Klinikk Psykisk Helsevern – Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet.
Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri med ca. 190 ansatte har sin mangeårige kompetanse og erfaring på personer med voldsproblematikk og omfatter 3 seksjoner:
Seksjon nasjonale rettspsykiatriske funksjoner med Sentral Fagenhet for dømte til tvungen omsorg med 5 sengeplasser, som har landsdekkende funksjon som ledd i strafferettslig særreaksjon for psykisk utviklingshemmede og Nasjonal Enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet som yter landsdekkende tjenester til påtalemyndighet i forbindelse med oppnevning av rettspsykiatriske sakkyndige i straffesaker og bidrar til utvikling av norsk rettspsykiatri.
Seksjon Regional Sikkerhetsavdeling for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og særlige utfordringer knyttet til sikkerhet, med 16 sengeplasser. Har ansvar for Helseregion Midt-Norge.
Seksjon forskning og poliklinikk med Regionalt Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, som har tett samarbeid med NTNU v/Institutt for psykisk helse og Institutt for psykologi og deltar i SIFER-nettverket.
Poliklinikken omfatter Sinnemestring, Tverretatlig konsultasjonsteam ved alvorlig vold i nære relasjoner, Fengselspoliklinikk, BASIS (Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten) og Det finnes hjelp, som er et tilbud til voksne som har seksuell interesse for barn og som ønsker hjelp til å unngå å handle på denne interessen.
 
Avdelingen for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri har ledig 100% fast stilling for spesialist i psykiatri ved Regional Sikkerhetsavdeling.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid ved Regional sikkerhetsavdeling, direkte pasientbehandling, vil utgjøre hoveddelen av stillingsinnholdet.
 • Rettspsykiatrisk arbeid ved Regional sikkerhetsavdeling.
 • Med stillingen følger også ansvar for å bidra i avdelingens arbeid knyttet til forskning, fagutvikling, undervisning, konsultasjon og veiledning på fagområdene.
 • Overlegen må etter behov kunne dekke funksjoner innen avdelingen på tvers av seksjonene, ved ferier, permisjoner, sykefravær og vakanser.
 • Den som tilsettes må om nødvendig delta i veiledning og undervisning av medisinstudenter og LiS (Lege i spesialisering). 
 • Mulighet for deltakelse i bakvaktsordning.

Kvalifikasjoner

 • Sikkerhetsavdelingen behandler pasienter med alvorlig psykisk lidelse hvor det er særlige utfordringer knyttet til sikkerhet. Dette krever særskilt kompetanse og søker bør ha bred klinisk erfaring.
 • Det er ønskelig med erfaring fra psykose og/eller akuttarbeid.
 • Tidligere erfaring fra sikkerhetspsykiatri vil bli vektlagt.
 • Med hjemmel i Psykisk Helsevernloven kapittel 4A-7 kreves politiattest ved tilsetting. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

 • Det vil bli vektlagt søkers interesse for avdelingens fagområder med gode samarbeidsevner og arbeid i team.   
 • Du skal bidra positivt til et godt og trygt arbeidsmiljø og viser personlig egnethet for å jobbe selvstendig, målrettet og løsningsorientert.
 • Du har meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Plettfri vandel.

  Vi tilbyr

  • Et bredt fagmiljø med muligheter for faglig utvikling, veiledet forskning, prosjektarbeid,
   rettspsykiatriske oppgaver og konsulenttjenester overfor Kriminalomsorgen og rettsvesen.
  • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø. 
  • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
  • For ansatte i avdelingen gjelder lokale særordninger mht lønn og fritidskompensasjon.
  • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  St. Olavs Hospital HF
  Kontaktperson
  Navn: Håvard Sørlie
  Tittel: Seksjonssjef
  Telefon: 93802794
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
  Østmarkveien 35
  7040 Trondheim
  Søk på stillingen