Vestre Toten kommune har 2 stk ledige fastlegehjemler ved Raufoss kommunelegekontor og 2 stk ved Nysethvegen legesenter. Alle listene har pr dato 800-900 listepasienter. Det er spesialister i allmennmedisin ved begge legesentrene.
 
Vestre Toten kommune har nettopp vedtatt egen Plan for allmennlegetjenesten. Planen inneholder en rekke tiltakspunkter for å både bedre rammebetingelsene for kommunens fastleger og for å gi nye leger i kommunen en god og tilnærmet økonomisk risikofri start som fastleger samt et godt tilrettelagt og forutsigbart spesialiseringsforløp i allmennmedisin for unge leger. Vestre Toten kommune er fra Helsedirektoratet godkjent som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin.
 
Fra kommunens Plan for allmennlegetjenesten nevnes spesielt:
-. Tilbud om kommunalt kjøp av praksis til på forhånd fastsatt pris dersom påtroppende og fratredende lege ikke blir enig om pris.
-. Gjenkjøpsavtale dersom legen slutter innen 3 år og ikke får solgt praksis etter 1 ordinær utlysning.
-. Velge mellom fastlønn med andel av omsetning eller ren næringsdrift.
-. Økt basistilskudd til alle fastleger som har fast avtale med kommunen.
  (behandles politisk i januar 2022)
-. ALIS-tilskudd søkes for alle i spesialiseringsforløp LIS3.
-. Har egen spesialist i allmennmedisin i 20% veilederstilling for LIS3 i spesialiseringsforløpet.
-. Ved lengre fravær grunnet sykdom, fødsel / barsel eller spesialisering tar kommunen ansvar for å skaffe vikarlege.
-. 8.2-avtaler med de legesentrene som ønsker det.
-. Opprette nye fastlegehjemler når behov for kortere listelengder og legedekningen tillater det.
(Tiltakene er nærmere presisert i kommunens Plan for allmennlegetjenesten).
 
Kommunen legger i sin visjon for fastlegetjenesten / allmennlegetjenesten vekt på at kommunens leger skal ha en god arbeidshverdag med rimelig balanse mellom arbeid og fritid. For å nå dette målet vil kommunen arbeide for overkommelige listelengder, eventuelt øke antall fastlegehjemler og tilby trygge og forutsigbare spesialiseringsforløp for LIS3-leger.
 
Vi søker leger som, sammen med kommunen og
fastlegene, tar utfordringen med til å utvikle en legetjeneste for framtiden.
 
Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.
 
Lokalisering og driftsform
Raufoss kommunelegekontor er et 4-legesenter + LIS1 i kommunalt eid bygg.
Listelengde 800-900 listepasienter.
Nåværende driftsform: AS.
Beliggende sentralt i Raufoss like ved jernbane- og busstasjon. 
 
Nysethvegen legesenter er et 3-legesenter i kommunalt eid bygg.
Listelengde 800-900 listepasienter.
Nåværende driftsform: DA.
Beliggende sentralt i Raufoss like ved jernbane- og busstasjon. 
 
Den som tildeles fastlegehjemmel må påregne å ta del i offentlig allmennmedisinsk arbeid i inntil 7,5 t pr uke samt 
legevakt. Kommunen er tilknyttet Gjøvik Interkommunal Legevakt, lokalisert ved Gjøvik sykehus. I gjennomsnittlig er det legevaktsarbeid ca. 2 ganger pr. måned
 
Kommunen har 14 fastlegehjemler + LIS1 samt kommuneoverlege og kommunal sykehjemslege.
 
 
Kvalifikasjoner/utdanning
Må oppfylle kravene til å jobbe som fastlege i allmennpraksis med refusjon fra Helfo.
Gjerne være godkjent spesialist i allmennmedisin eller ha godkjenning som allmennpraktiserende lege etter
gammel ordning, jfr Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Må ha norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste / godkjente læringsmål LIS1.
Må enten være i eller starte opp i spesialiseringsforløp i allmennmedisin LIS3.
 
Det vil, i tillegg til faglige kvalifikasjoner, bli lagt vekt på gode kommunikasjonsevner og gode evner til samarbeid og samhandling, personlig egnethet og at norsk språk beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig. Overdragelse og avtaleinngåelse i henhold til ASA 4310.
 
Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til kontaktpersonene nedenfor.
 
Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen.
 
Vi oppfordrer deg til å bruke elektronisk søknadsbehandling.
Vi ser helst at du logger deg inn på ledig stilling vestre-toten.kommune.no/ledige-stillinger og registrerer din CV m.m.
 
Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til
Offentleglova §25.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført opp på
søkerlister.
 
Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.
 
 
Søknadsfrist    24.01.2022)                           
 
Kontaktperson
Jens Andreas Mørch, Kommuneoverlege, tlf: 91375403, jens.moerch@vestre-toten.kommune.no
Hilde Johanne Iversbakken, fastlege og tillitsvalgt Legeforeningen, tlf 99790166, iversbakken@hotmail.com
Bjørnar Eidsvik, helsesjef, tlf 94161355, bjoernar.eidsvik@vestre-toten.toten.kommune.no   
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Vestre Toten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jens A. Mørch
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 913 75 403
E-post: jens.moerch@vestre-toten.kommune.no
Navn: Hilde Johanne Iversbakken
Tittel: Fastlege / tillitsvalgt
Telefon: 99790166
E-post: iversbakken@hotmail.com
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Helsesjef
Telefon: 94161355
E-post: bjoernar.eidsvik@vestre-toten.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhuset, Kirkevegen 8
2830 RAUFOSS
Søk på stillingen