Kort om arbeidsgiver
Ny fastlegehjemmel i Steinkjer kommune ved Sannan legesenter, 8.2 avtale eller fastlønn. Oppstart snarest, eller etter avtale.
 
Steinkjer kommune lyser nå ut en ny fastlegehjemmel med "null-liste" som selvstendig næringsdrivende etter 8.2 avtale eller fastlønn ved Sannan legesenter.
 
 Sannan legesenteret er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med fire andre hyggelige, dyktige legekollegaer, hvor tre er spesialister i allmennmedisin. Legekontoret har også fire erfarne og dyktige helsesekretærer. Senteret bruker journalsystemet CGM Allmenn, Melin Medical betalingsterminal og er tilknyttet Norsk helsenett.
 
Det er gode muligheter for å avhjelpe de andre legene med pasienter frem til listen er opparbeidet, noe som gir gode inntjeningsmuligheter. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr uke.
 
Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 leger inkl. faste vikarer som deler på vaktene og dette gir vakt på helg ca. hver 8-9 uke. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3. delt vakt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler. Kommunen har en meget velfungerende interkommunal legevakt og et godt og velfungerende samarbeid med Snåsa kommune.
 
Kommunen tilbyr ved behov:
  • Stimuleringstilskudd ved oppstart av legehjemmelen i form av lønn i 2 uker ved oppstart for å sette seg inn i driften av legekontoret og det øvrige kommunale systemet, årslønn fra kr. 920 000,-  -  1 040 000,-.
  • Kommunen tilbyr også lønn i 2 uker pr. år ved fravær i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin eller for å beholde spesialiseringen.
  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker, praksiskompensasjon ved fravær kurs og veiledningsgruppemøter.
  • Veiledning under et mulig LIS 3 løpet, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.
  • Ved fastlønn: årslønn 920 000,-  -  1 040 000,-.
 
Det er viktig for kommunen med et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 
Andre opplysninger 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler.
 
 Spørsmål vedrørende overtakelsen eller andre spørsmål vedrørende praksisen, rettes til Jan Oddvar Setten, mobil nr. 40476525 / mail: jan.setten@sannanlegesenter.no
 
Spørsmål vedrørende hjemmelen og tildelingen rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside:
https://3700683498.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4455211819?link_source_id=0
 
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 10.01.2022
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karin Grøttum
Tittel: Enhetsleder legevakt og legetjenester
Telefon: 928 39 575
E-post: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
Navn: Jan Oddvar Setten
Tittel: Spørsmål vedrørende overtakelsen
Telefon: 40476525
E-post: jan.setten@sannanlegesenter.no
Arbeidssted
Steinkjersannan
Steinkjersannan 5
7713 STEINKJER