Kort om arbeidsgiver

Stedfortredende avdelingsoverlege rapporterer til avdelingsoverlegen ved Avdeling Kvinneklinikken. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Stedfortredende avdelingsoverlege er stedfortreder for avdelingsoverlegen ved fravær som ferie og permisjoner 
 • Legen arbeider en avtalt prosentdel klinisk  
 • Arbeidsoppgaver delegeres helt eller delvis fra avdelingsoverlege under kategoriene fag, personell, undervisning og utdanning og forskning

Kvalifikasjoner

 • Må ha norsk autorisasjon som lege      
 • Godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Erfaring  som overlege
 • Erfaring med  personal- og systemoppgaver
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Personlige egnethet vektlegges 
 • Fremmer et godt arbeidsmiljø
 • Effektiv og fleksibel

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse snarest
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Astrid Louise Betten Rygh
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 94 63
Arbeidssted
Kvinne- og barneklinikken / kvinneklinikken leger, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger