Vi har ledig vikariat som lege i spesialisering i 100% fra 01.02.22 til og med 31.08.23.

BUP Sentrum er en av 9 BUP-poliklinikker ved Stavanger Universitessjukehus. BUP Sentrum er en allmenn poliklinikk for barn og ungdom. Poliklinikken betjener fire bydeler i Stavanger kommune. Poliklinikken har 23 dyktige og engasjerte kollegar, 20 kliniske stillinger og 3 merkantile stillinger. Det er 2 overlegestillinger og 3 LIS. Vi jobber for å skape et godt samarbeid med pasienter, pårørende og samarbeidsinstanser.

Oppdraget til polilkinikken er å utrede, diagnostisere og behandle barn og ungdom mellom 3 og 18 år som har psykiske plager. Poliklinikken har to team, der det til en hver tid skal være overlege, LIS, psykolog, psykologspesialist, pedagog og sosionom. I tillegg til arbeidsoppgavene på poliklinikken inngår en i et vaktlag som per dags dato er 10-delt. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvaret for det polikliniske tilbud, døgntilbud og ambulant enhet til barn og ungdom i aldersgruppen 0 - 18 år. Avdelingens hovedoppgave er å undersøke, diagnostisere, gi råd/veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. Avdelingen skal betjene en barne- og ungdomsbefolkning på 80000 i Sør Rogaland, og består blant annet av 9 poliklinikker (inkludert akuttambulant ungdomsteam) og 3 sengeposter. Vi har 238 stillingshjemler. For mer informasjon henvises til internettsiden www.sus.no.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgåver

 • Legen jobber i tverrfaglig team med psykologer, pedagoger og sosialfaglige medarbeidere. Arbeidet består i hovedsak av utredning, diagnostisering og behandling av barn/ungdom i samarbeid med deres familie/foresatte. Faglig dyktighet og etablering av gode relasjoner med barn og deres familie er viktig.
 • Vi har et bredt samarbeid med andre instanser, både internt og eksternt: fastleger, helsestasjon, skoler, barnehager, PPT og barnevern. Dette krever evne til selvstendig arbeid samt gode samarbeidsrelasjonar.
 • LIS-leger deltar som forvakt i 10-delt vaktturnus.

 Kjerneoppgaver:

 • Ha saksansvar og sørge for framdrift i samarbeid med team.
 • Legeundersøkelser.
 • Medisinutprøving.
 • Medisinsk ansvar i andre sine saker.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er et krav. Profesjonsstudium i medisin.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Erfaring med arbeid i barne- og ungdomspsykiatri foretrekkes.

Personlege eigenskapar

 • Ha kjennskap til og interesse for psykisk helse  
 • God faglig grunnkompetanse
 • Kunne jobbe selvstendig
 • Samarbeidsevne i team 
 • God gjennomføringsevne (sikre god pasientforløp)
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Håndtere en travel arbeidshverdag.
 • Respektfull og nysgjerrig holdning til at pasienter og foresatte er i en sårbar situasjon. 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et spennende fagmiljø innenfor de fleste terapiretninger og flere av våre medarbeidere har lang erfaring med utredning og behandling.
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet.
 • Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon og har fordypningsgrupper innenfor flere fagområder.
 • Veiledning i henhold til videre spesialisering vil bli imøtekommet og det foregår en oppegående og relevant internundervisning i avdelingen.
 • Det er også egne faggruppemøter for leger i avdelingen.
 • Avlønning i .h.t overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Jon Aksnes
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 51 51 59 33
Navn: Jan Skandsen
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 55 92
Arbeidssted
BUP Sentrum, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25
4016 Stavanger