Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er ca. 950 avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og de står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen.   

Avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.    

Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer blant annet at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål, prioriteringer og lovverk. Det er en forventning om at avtalespesialistene skal bidra til å redusere ventetider ved helseforetakene/sykehusene. 

Arbeidsoppgaver

Avtalehjemmelen er ledig fra dato 01.08.2022. Praksisen er lokalisert til Kongsveien 104 på Nordstrand (gruppepraksis Best Helse).

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen.   

Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.     

   

Kvalifikasjoner

 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.   
 • Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF, samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF-ets sørge-for ansvar, jf Rammeavtalen § 1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider.    
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i lov, forskrift og til enhver tid gjeldende avtaleverk.    
 • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart i avtalepraksis.   
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).    
 • Det skal drives hørselsutredninger og høreapparattilpasninger i praksisen. 

Personlige egenskaper

 • Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet.  
 • Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring og erfaring fra hørselsutredning og tilpasning av høreapparat. 
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.     
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse.    
 • Tildeling forutsetter norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning.   
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.   

Vi tilbyr

Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9.    

Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.    

Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»     

Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 62585500
E-post: tommy.liberg@helse-sorost.no
Navn: Arild Danielsen
Tittel: Spesialist/nåværende hjemmelshaver
Telefon: 23 18 06 16 / 91 36 81 59
Navn: Anita Jensen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 62585500
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Helse Sør-Øst RHF
Kongsveien 104
1177 Oslo