Kort om arbeidsgiver
Hå kommune har 20 kommunale fastlegehjemlar fordelt på 3 legekontor. Me har gode ordningar for utdanning og veiledning og skal over i interkommunalt legevaktsamarbeid frå 01. juni 2022.
Me har behov for fleire legar i kollegiet i tillegg til at ein av våre spesialistar skal avvikla overlegepermisjon.

Me lyser difor ut:
  • Fast ALIS stilling tilknytt legekontoret på Varhaug i 80-100% stilling
  • Fast 50% sjukeheimslegestilling tilknytt sjukeheimen på Nærbø. Sjukeheimslegen er del av eit kollegie med andre sjukeheimslegar i større og mindre stillingsbrøkar og har kontor tilknytt legekontoret på Nærbø. Det vert lagt til rette for utdanning i allmennmedisin og det er mogleg med større stillingsstorleik om det er ynskjeleg med å kombinera med legevakt eller andre allmennmedisinske oppgåver
  • Vikariat i 100% tilknytt legekontoret på Vigrestad i 6 mnd. frå 01. mars 2022
  • Pga interne omrokkeringer kan og anna vikariat verta aktuelt.
Kvalifikasjonar
  • gjennomført Lis 1
  • god kunnskap om norsk lovverk
Personlege eigenskapar
  • interesse for allmennmedisin
  • evne til å arbeida sjølvstendig og i samarbeid med andre
Personlege eigenskapar vert vektlagt.

OBS: Me vil aldri be om BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. Viss du får førespurnad om dette så ber me om at du tek kontakt med oss på personalsakspost@ha.kommune.no

Attestar og vitnemål
Me ber om at du lastar opp attestar og vitnemål (pdf) digitalt saman med søknaden din.

Politiattest
Politiattest nyare enn tre månadar må leverast før start i stilling.

Tilsetjingsvilkår
Tilsettinga skjer på dei vilkår og med dei pliktar som går fram av utlysinga, og dei til ein kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har prøvetid på 6 månadar og reglar for flyttegodtgjersle.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Hå kommune
Kontaktperson
Navn: Gerd Signy S. Omland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 481 05 342
E-post: gsso@ha.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Rådhusgata 8
4360 VARHAUG
Søk på stillingen