Kort om arbeidsgiver

I medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus, er det frå 7. mars 2022 ledig  fleire vikarstillingar som lege i spesialisering. Tidlegare eller seinare tilsetting kan vere aktuelt. Stillingane inneber deltaking i medisinsk bakvakt og gjennomført turnusteneste/LIS1-teneste er eit krav. 

Medisinsk avdeling inkluderer Hjerte- og lungeavdeling, Avdeling for Eldremedisin, Medisinsk Avdeling A og Medisinsk Avdeling B. Avdelinga er godkjend som utdanningsavdeling for generell indremedisin, kardiologi, geriatri, lungesjukdomar, gastroenterologi, nefrologi, endokrinologi og blodsjukdomar. 


Arbeidsoppgåver

 • Arbeid ved sengeeining, primært ved hjerteavdelinga
 • Delta i utgreiing og behandling
 • Delta i tilstedevakt, pt. 16-delt

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg på høgt nivå
 • Relevant erfaring frå LIS-stilling på sjukehus blir vektlagd

Personlege eigenskapar

 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Evne til å ta sjølvstendige avgjersler

Vi tilbyr

 • Eit godt kollegialt miljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Løn etter gjeldande overeinskomst

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Bjørn Egil Vikse
Tittel: klinikkoverlege
Telefon: 992 50 064
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Helse Fonna HF
Karmsundsgt 120
5528 Haugesund