Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Vil DU bli vår nye kollega i landets største fagmiljø innen rettspatologi og klinisk rettsmedisin?

Ved Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, ved Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universietssykehus, utføres årlig ca. 1200 rettsmedisinske obduksjoner, noe som gir seksjonens leger bred og variert erfaring med undersøkelse av plutselige, uventede dødsfall, drap, selvmord og dødsfall etter ulykker. På oppdrag fra politiet eller rettsvesenet gjøres også vurderinger av skader hos levende som har status som fornærmet eller siktet i straffesaker, enten ved å gjøre en rettsmedisinsk klinisk undersøkelse eller ved å utarbeide en sakkyndig uttalelse basert på journalopplysninger og politietterforskning.

Legene deltar for øvrig ved politiets åstedsundersøkelser og rekonstruksjoner etter straffbare handlinger, ved rettsforhandlinger i straffesaker, er involvert i forskning og undervisning og utfører dødsstedsundersøkelser, et frivillig helsetilbud til foresatte ved plutselig og uventede dødsfall hos barn under fire år.

Seksjonen har rundt 40 ansatte; herunder leger, obduksjonsteknikere, laboratorieingeniører, administrativt personell, forskere, forskningsstipendiater og dødsstedsutredere.

Seksjonen har for tiden beredskapsordning relatert til dødsstedsundersøkelser. Det arbeides med generell beredskapsordning for legene og deltagelse i fremtidig beredskap og vaktordning må påregnes. Ved innføring av en myndighetsgodkjent kompetanse/spesialitet i rettspatologi og/eller klinisk rettsmedisin vil det bli tilrettelagt for slik formell utdanning dersom legen ikke allerede har en tilsvarende godkjenning. 

Vi rekrutterer nå til 2 faste stillinger som overlege/lege. For søkere som ikke oppfyller kravene til overlege i rettspatologi, vurderes mulighet for tilsetting i legestilling. Ved internt opprykk til overlege kan det bli ledig 1-2 stillinger etter søkerens kvalifikasjoner.  

Tiltredelse 1.4.22 eller etter nærmere avtale.

Synes du dette virker spennende? Da kan denne stillingen være noe for deg!

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av
oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til
våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og
hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig arbeid som sakkyndig innen rettspatologi og klinisk rettsmedisin, herunder rettslige obduksjoner, rettsmedisinske kliniske undersøkelser, sakkyndig uttalelser, åstedsundersøkelser og annet rettsmedisinsk legearbeid som tilligger seksjonen. Opplæring av leger er en del av overlegeansvaret.
 • Undervisning internt i fagmiljøet og eksternt hos politiet og andre interessenter.
 • Mulighet for å delta i forskning etter avtale med leder.
 • Deltakelse i beredskapsordninger etter avtale med leder.
 • Sakkyndigoppdragene medfører rettsoppmøter i varierende omfang og type. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege er et krav.
 • Svensk eller dansk spesialitet i rettsmedisin vil kunne kvalifisere for overlegestilling. For øvrig vurderes overlegekompetanse etter interne kompetansekrav som selvstendig sakkyndig. Midlertidig konstituering som overlege vil kunne bli vurdert for medarbeidere som er tett på å tilfredsstille kompetansekravene. 
 • Erfaring fra øvrige relevante fagområder som f.eks. patologi, radiologi og andre laboratoriefag eller klinisk arbeid i for eksempel pediatri, gynekologi, kirurgi og allmennmedisin vektes positivt. Doktorgrad er en fordel. Annen tidligere deltagelse i forskning vektes positivt.
 • Svært gode språkferdigheter, både muntlig og skriftlig, i norsk  og engelsk er et krav, og du må kunne strukturere og presentere informasjon tilpasset behovet og forståelsesnivået til våre oppdragsgivere.
 •  I disse stillingene får man tilgang til taushetsbelagt informasjon fra politiet. De som får tilbud om ansettelse må derfor fremvise uttømmende og utvidet politiattest før ansettelse, jfr. politiregisterloven § 18. Innholdet i politiattesten må være forenlig med tilbudet som fremmes.

Personlige egenskaper

 • Du er en typisk lagspiller, som er tilpasningsdyktig og med svært god evne til å skape gode relasjoner rundt deg.
 • Arbeidet krever høy integritet og evne til å arbeide metodisk og effektivt i tverrfaglig miljø og krever svært gode evner til planlegging og styring av oppdrag og forskning.
 • Du må kunne håndtere tidvis høyt arbeidspress og mange sterke inntrykk.
 • Oppgaver i sakkyndigvirksomheten er delvis hendelsesstyrt og krever stor grad av fleksibilitet og svært god evne til samarbeid.
 • Du må kunne arbeide med mange og ulike saker og arbeidsoppgaver parallelt.
 • Vårt fagområde, rettspatologi og klinisk rettsmedisin, er meget omfattende, og det forventes at du lærer nye oppgaver og tilegner deg ny informasjon på en effektiv måte.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt 

Vi tilbyr

 • Fast stilling som overlege/lege
 • Spennende og givende oppdrag for politiet, påtalemyndigheten og domstolene
 • Fagutvikling
 • Mulighet for å delta i forskning etter avtale med leder
 • Lønn og andre betingelser etter avtale innenfor Oslo Universitetssykehus HF sine overenskomster.
 • En arbeidsplass sentralt i Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomst-program
 • Og ikke minst så blir du en del av et team som er gitt viktige samfunnsoppdrag
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Lars Danielsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48208617
E-post: larsda@ous-hf.no
Navn: Gerd Jorunn Møller Delaveris
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90730582
Arbeidssted
Rettspatologi - sakkyndighet og forskning, Klinikk for laboratoriemedisin
Gaustadalléen 30
0373 Oslo