Kort om arbeidsgiver
Statsforvalteren i Agder søker fast medlem som legekyndig medlem i Kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF, Arendal. Det er ønskelig med tiltredelse innen 01.01.2022.

Kontrollkommisjonen har faste møter annenhver onsdag med ulike varighet på møtene avhengig av saksmengde. Møtene avholdes i lokaler ved Sørlandet sykehus HF i Arendal.

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. I henhold til lovens § 6-1 tredje ledd oppnevnes kontrollkommisjonen av departementet, som også bestemmer hvilket område som skal være tillagt hver kommisjon.

Helsedirektoratet har et ansvar for å følge opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig. Statsforvalteren er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer. I Østre del av Agder er det to kontrollkommisjoner. Den ene dekker psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Arendal, mens den andre dekker DPS (de distriktspsykiatriske sentrene mm) i den delen av fylket.

Krav til fast medlem for lege er følgende, jf. Helsedirektoratets rundskriv IS-5/2014: «Kontrollkommisjonen skal ha et medlem som er lege. Medlemmet bør ha spesialitet i allmennmedisin, og det vil være en fordel med lang praksis som allmennlege. Det vil videre være en fordel med erfaring fra kommunehelsetjenesten, eksempelvis som fastlege. En bred samfunnsmedisinsk orientering vil også være verdifull.»

Oppnevningen er for fire år, og det er mulighet for re oppnevning. Denne utlysningen sendes til Aust-Agder og Vest- Agder Legeforening og for kunngjøring i Tidsskrift for Den norske legeforening. Det ledige vervet kunngjøres også på Statsforvalterens nettside.

Informasjon om kontrollkommisjonens virksomhet, m.m.: https://www.helsedirektoratet.no/tema/kontrollkommisjonen-i-psykisk-helsevern

Øvrige spørsmål om vervet kan rettes til Statsforvalteren i Agder ved seniorrådgiver Synnøve Spinnangr, Tlf: 37 01 78 83, eller ass. avdelingsdirektør Eva Moe, tlf. 37 01 75 70.

Søknad med CV sendes: Statsforvalteren i Agder Postboks 504, 4804 Arendal, eller til sfagpost@statsforvalteren.no (Merk i emnefelt: 19/853 – Kontrollkommisjonene i Agder)

Frist: 30.11.2021
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Agder
Kontaktpersoner
Navn: Synnøve Spinnangr
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 37 01 78 83
Navn: Eva Moe
Tittel: Ass. avdelingsdirektør
Telefon: 37 01 75 70
Søknad
Søknad merkes: 19/853 – Kontrollkommisjonene i Agder
Søknad sendes: Statsforvalteren i Agder
Postboks 504
4804 ARENDAL

Send søknad på mail
Arbeidssted
Fløyveien 14
4838 ARENDAL