Kort om arbeidsgiver
Østre Toten Kommune har fokus på hverdagsmestring i alle deler av helse- og omsorgsektoren. Tidlig innsats og gode pasientforløp er nøkkelord. Målet er at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til økt mestring, aktivitet og deltagelse. 

Kommunen har ca 15.000 innbyggere og legesenteret på Lena ligger ca 2 mil fra Gjøvik der det nærmeste sykehuset ligger.

Enhet Helse og mestring har pt det administrative ansvaret for fastlegekontorene. Kommunen har pt 18 leger, inkludert 1 LIS1, fordelt på 4 legesentre.  Øvrige tjenester i Helse og mestring er Fysio- og ergoterapitjenesten, private fysioterapeuter, Friskliv og Rask Psykisk Helsehjelp. Helse og mestring er en del av Helse/omsorg- og velferdssektoren i kommunen.  

Vi har en ledig fastlegeliste fra 01.07.2022. Listelengden blir på 800- 900 pasienter. Hjemmelen er tilknyttet Lena legesenter. 

Hjemmelen overdras fra en av våre dyktige fastleger gjennom mange år, som nå skal pensjonere seg.

Lena legesenter har lyse, trivelige og velutstyrte lokaler. Det er 5 erfarne helsesekretærer/sykepleiere tilsatt på senteret. Alle legesentrene bruker CGM journalsystem. 

Hos oss vil du få muligheten til å jobbe i et stabilt og godt kollegium med 5 andre faste leger, hvorav 3 er spesialister i allmennmedisin med lang erfaring. Du vil ha gode muligheter til å påvirke utviklingen av driften sammen med de øvrige ansatte.

Fastlegene har på tvers av legekontorene et godt etablert samarbeid, så du vil bli en del av tjeneste med mye kompetanse og du vil ha gode muligheter for faglig utvikling. 

Kommunen tilbyr trygge og gode forløp for leger som vil starte eller er delvis i gang med spesialiseringsforløp i allmennmedisin. Vi har dyktige supervisører og veiledere. Vi tilbyr i samarbeid med Helsedirektoratet gode muligheter for tilskuddsordninger, som sikrer økonomisk kompensasjon underveis i spesialiseringsforløpet.

Kommunen har ønske om at alle fastleger skal ha en god arbeidshverdag og balanse mellom jobb/fritid. Vi har derfor fokus på listelengder, økninger av antall hjemler, oppgaveforskyvninger etc. for å bidra til at arbeidshverdagen er håndterbar.

Fastlegetjenesten i Østre Toten – 8.2 modell
I Østre Toten er legetjenesten en viktig og integrert del av kommunens helsetjeneste, og vi har over mange år prioritert samarbeid og dialog mellom kommunen og fastlegene.

Vi har lenge hatt en såkalt 8.2 modell, der kommunen bl.a. er arbeidsgiver for medarbeiderne, drifter kontorene med strøm, oppvarming og lignende og holder og vedlikeholder data/IKT. Som leie for hus og personell beholder kommunen basistilskuddet for listepasientene. Driftsutgiftene for øvrig dekkes av legene i samsvar med lokal avtale. Det forutsettes at nye avtaleinnehavere inngår avtale på like vilkår med kommunens øvrige leger.  

Denne løsningen er alle godt fornøyde med og har bidratt til at vi ikke har opplevd rekrutteringsproblemer til ledige fastlegehjemler.  

Fastlegene samarbeider om og roterer ved behov på ulike kommunale legeoppgaver som sykehjem og helsestasjon. En av fastlegene er kommuneoverlege i 50%, og vi har en kommunalt ansatt sykehjemsoverlege i 100%, samt en annen sykehjemslege i 50 %.

Vi har interkommunal legevakt på Gjøvik, og gjennomsnittlig er det legevaktsarbeid ca. 2 ganger pr. måned.  

Kvalifikasjoner/utdanning 
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste/godkjente læringsmål LIS1 
 • Søker må enten være spesialist i allmennmedisin eller gå inn i et spesialiseringsforløp som allmennlege
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner 
 • Det vektlegges at søker behersker norsk språk tilfredsstillende, både muntlig og skriftlig
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder kreves 
Personlige egenskaper 
 • God kommunikasjonsevne i møte med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere 
 • God på samarbeid både med kollegaer, hjelpepersonell og andre faggrupper/tjenester 
 • Du liker å jobbe målrettet, selvstendig og i team 
 • Evnen til å tenke helhetlige og fleksible løsninger samt interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Du er strukturert
 • Villig til å tenke nytt og være opptatt av faglig og kvalitativ utvikling av legetjenesten og kommunehelsetjenesten for øvrig
 • Personlig egnethet vektlegges særskilt 
Vi kan tilby 
 • Muligheten for et godt og trygt spesialiseringsforløp i allmennmedisin (ALIS)
 • En interessant og utviklende praksis i et positivt arbeidsmiljø 
 • Sentrale, praktiske og fine lokaler
 • En godt innarbeidet pasientliste etter mange års praksis 
Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe!
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Østre Toten kommune
Kontaktperson
Navn: Hege Kathinka Trætteberg
Telefon: +47 90540070
Arbeidssted
Lena legesenter
Kinogata 34
2850 LENA
Søk på stillingen