Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er ca. 950 avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og de står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen.     

Avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.    

Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle «sørge- for-ansvaret» til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk. I sørge- for -ansvaret er det og en forventning at avtalespesialisten skal bidra til å redusere ventetider ved aktuelt helseforetak/sykehus.     

Arbeidsoppgaver

Senioravtalen er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen er lokalisert til Ekebergveien 1, 0192 Oslo.  

Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer.    

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen.   

Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.     

 

Kvalifikasjoner

 • Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar jf. Rammeavtalen §1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider.    
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i lov, forskrift og til enhver tid gjeldende avtaleverk.    
 • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart.    
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).    
 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.   

Personlige egenskaper

 • Bred poliklinisk erfaring og kompetanse innen migrasjonshelse og interkulturell psykiatri vil bli vektlagt. Søkere bør ha min. to års poliklinisk erfaring med allmennpsykiatriske lidelser, og det er ønskelig med videreutdanning.   
 • Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som bidrar til kort ventetid    
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.     
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse.    
 • Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet.    
 • Tildeling forutsetter norsk autorisasjon som lege, og norsk spesialistgodkjenning.    
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9.    

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»     

Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 62585500
E-post: tommy.liberg@helse-sorost.no
Navn: Sverre Hougsnæs
Tittel: Spesialist
Telefon: 920 26 274
Navn: Jin Marte Øvreeide
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 62585500
E-post: jin.marte.ovreeide@helse-sorost.no 
Arbeidssted
Helse Sør-Øst RHF
Ekebergveien 1
0192 Oslo
Søk på stillingen