Kort om arbeidsgiver
Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/universitetslektor  med spesialisering innen akuttmedisin og prehospitale tjenester med kontorsted Bodø, Mo i Rana eller Namsos. 
Stilingen er tilknyttet bachelor i paramedisin, med studenter i Bodø og Namsos. 
Redusert stilling/delt stilling kan være aktuelt om ønskelig.
Søker forventes å skulle forsterke fakultets fagområde paramedisin og akuttmedisin på alle nivå ved fakultetet.
Stillingen vil ha et hovedansvar for undervisning og veiledning innen bachelor i paramedisin. Stillingen er tiltenkt emneansvar i emner ved paramedisin- studiet.  Det er en styrke å kunne dokumentere praktisk arbeidserfaring innen prehospitale og akutte tjenester, og/eller ha spisskompetanse innen spesialsykepleie.
Vi søker etter en person med interesse for å engasjere seg i og utvikle fagområdet i samarbeid med vårt eksisterende fagmiljø i universitetet, og som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet.
Det forventes at førsteamanuensis som ansettes bidrar aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsningsområder, aktivt medvirker til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonalt og internasjonale forskningsnettverk. For å styrke fag og forskning innen akutt medisin/prehospitale tjenester tilbyr vi en stipendiatstilling for opptak på eget doktorgradsprogram dersom den som ansettes har phd veiledningskompetanse. Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av fakultetets forskningsgrupper.
Dersom det ikke melder seg søkere som fullt ut er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis/universitetslektor, kan det bli aktuelt å foreta midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor for inntil tre år for kandidat som vurderes å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren innen utløp av tre-årsperioden og etter ny bedømmelse blir funnet kvalifisert som universitetslektor.

Arbeidsoppgaver
 • Undervisning og kollegaveiledning
 • Forskning, publisering og formidling av forskningsresultater innen eget fagområde
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets andre ansatte
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets forskning og utdanning
 • Søke om eksterne midler til forskningsprosjekter
 • Ivareta fakultetets faglige ansvar sammen med andre vitenskapelige ansatte
 • Eksamensarbeid på alle nivå
 • Strategisk arbeid ved fakultetet
Kvalifikasjonskrav
Ansettelse som førsteamanuensis:
 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
Ansettelse som universitetslektor:
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
Felles for begge:
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.
 • Spesialisering innen akutte tjenester
Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:
 • Erfaring fra prehospitale og akuttmedisinske tjenester
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Personlig egnethet
Vi tilbyr
Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. 
Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.
 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden
Generell informasjon
Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.
Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.
Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Søknadsprosessen
Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknadsfrist 30.11.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:
 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner
All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.
Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Ref.nr. 30127342
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Nord universitet
Kontaktpersoner
Navn: Ranveig Rotmo
Tittel: Faggruppeleder
Telefon: 74022936
E-post: ranveig.s.rotmo@nord.no
Navn: Gøril Ursin
Tittel: Dekan
Telefon: 75517307
E-post: goril.ursin@nord.no
Arbeidssted
Campus Bodø eller Campus Namsos
Universitetsalleen 11
8006 BODØ
Søk på stillingen