Kort om arbeidsgiver
Helsetenesta er eit vertskommunesamarbeid mellom Bykle og Valle kommunar. Bykle er vertskommune. Helsetenesta Bykle og Valle er ansvarleg for tenesteområda: Lege, legevakt, fysioterapi, ergoterapi, jordmor, helsestasjon, skulehelseteneste og psykisk helse og rus. Vi har tre Legekontor, eit i Valle, eit i Bykle og eit på Hovden med i alt 4 fastlegestillingar og 2 turnuslegestillingar. Legekontora har god dekning av hjelpepersonell, er svært godt utstyrt med m.a. digitalt røntgenutstyr, ultralyd og laboratorium. Vi samarbeider tett med spesialisthelsetenesta gjennom bla. telemedisinske løysingar. Arbeidsoppgåvene i Bykle og Valle kommunar er varierte og utfordrande. Våre to kommunar har totalt noko over 2200 innbyggjarar, men som utprega turistkommunar er vi mange fleire i høgsesongen. 

Kommuneoverlegen er organisatorisk plassert i helsetenesta, med tenesteleiar helse som næraste overordna.


Arbeidsoppgåver
 • Ta vare på samfunnsmedisinske oppgåver: miljøretta helsevern, smittevern, psykisk helsevern, helsemessig og sosial beredskap, medisinskfagleg rådgiving jf. helse- og omsorgstenestelova § 5-5, helsestatistikk og epidemiologi, kommunal planlegging og beredskap jf. folkehelselova §§ 4, 5 og 6
 • Ivaretakelse av andre oppgåver som i lovgivning er særskilt tillagt kommuneoverlegen
 • Utarbeide folkehelseoversyn og delta i kommunen sitt folkehelsearbeid
 • Delansvar i planarbeidet retta mot kommunale helsetenester
 • Bidra i samhandlinga med spesialisthelsetenesta og andre kommunale helsetenester
 • Fagansvar for fastlegeordninga og oppfølging av fastlegar i kommunen
 • Arbeide tett saman med tenesteleiar helse og vera støttespelar
 • Overordna ansvar for kommunen sine oppgåver i ny spesialistutdanning
 • Sakshandsaming av politiske saker innan fagfeltet
 • Delta i kommunen sin kriseberedskap
 • I stillinga inngår det opptil 40 % kommunalt legearbeid
 • Det vert teke atterhald om endringar i arbeidsoppgåver
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin eller har byrja på spesialisering i samfunnsmedisin
 • Me ynskjer at søkjare utan spesialisering i samfunnsmedisin gjennomfører utdanninga
 • Me ynskjer røynsle frå fastlegearbeid, kommunal legeteneste og/eller samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Har fullført norsk turnus (LIS1)
 • God framstillingsevne på norsk, både munnleg og skriftleg, samt grunnleggjande engelskkunnskapar
 • Førarkort klasse B
Personlege eigenskapar
 • Stor interesse og engasjement for samfunnsmedisin
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Analytisk, strukturert, fleksibel og evne til å tenke heilskapleg
 • Handlekraftig og lojal
 • Oppteke av endrings- og forbetringsarbeid
 • Personlege eigenskaper vil verte lagt stor vekt på
Vi tilbyr
 • Spanande utviklingsoppgåver i eit tverrfagleg fagmiljø med høg kompetanse
 • Eit godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Gode faglege og personlege utviklingsmoglegheiter
 • Løn etter kvalifikasjonar/avtale
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Bykle kommune
Kontaktperson
Navn: Heinz Diehl
Tittel: Tenesteleiar Helse
Telefon: 41449988
E-post: Heinz.Thomas.Diehl@bykle.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sarvsvegen 14
4754 BYKLE