Kort om arbeidsgiver
Institutt for Helse og samfunn er kjennetegnet av en bred forståelse av sykdom, helse og helsetjenester der både kultur, miljø, samfunn og biologi spiller inn. Denne kompleksiteten reflekteres både i instituttets forskning, undervisning og formidling. Personer i vitenskapelige stillinger er formelt sett ansatt ved instituttet, men har arbeidssted og faglig forankring ved en av avdelingene. Denne stillingen er forankret ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse.

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse er en tverrfaglig enhet som består av forskere med bakgrunn fra medisin, samfunnsfag og humaniora. Vår forskning foregår primært innenfor sosial-, samfunns-, arbeids- og trygdemedisin, med fokus på sosiale ulikheter i helse, forebyggende og helsefremmende arbeid, global helse, epidemiologi, medisinsk antropologi og medisinsk historie. Avdelingen er ansvarlig for undervisningen i samfunnsmedisin i medisinstudiet, et masterprogram i «International Community Health», veiledning av PhD kandidater og forskerkurs.

Undervisingsrelatert arbeid utgjør 45 % av stilllingen, mens 10 % er beregnet til administrative oppgaver. 

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse er i ferd med å styrke sin innsats innen samfunnsmedisin. Vårt mål er å utvikle nyskapende tverrfaglig forskning innen samfunnsmedisin og utdanne studenter som aktivt kan bidra til å skape et mer helsefremmende og bærekraftig samfunn. Gjennom et tett samspill med tjenestene og brukere av tjenestene ønsker vi å medvirke til et samfunn bygget på kunnskap, ferdigheter og holdninger der sosial rettferdighet står i sentrum. Den som ansettes forventes å være sentral i dette arbeidet. Hovedtyngden av undervisningen vil være knyttet til profesjonsstudiet i medisin hvor samfunns- og sosialmedisin har stor betydning, men det er også aktuelt å utvikle tilsvarende kurs for masterprogrammet i «International Community Health» og fakultetets PhD program samt å bidra til å knytte sterkere bånd til fakultetets forskerlinje. Det er ønskelig at den som ansettes kan ta lederroller i undervisning, særlig som undervisningsleder i samfunnsmedisin.

Den som tilsettes skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid) på profesjonsstudiet i medisin/odontologi og fakultetets bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Stillingsinnehaver plikter å utføre undervisning (inklusive ikke fagspesifikke veilederoppgaver som for eksempel PBL-grupper) i henhold til de behov fakultetet/instituttet til enhver tid har, innenfor de veiledende tidsmessige rammer som er satt for stillingen. Det forventes at den som tilsettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved tilsettinger og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder. Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling. Det forventes høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte kanaler, fortrinnsvis internasjonale. Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved enheten. Det vil bli vektlagt hvordan søkers forskningsprofil har relevans for enhetens strategiske satsning. En tre-årig plan for utvikling av egen forskning relatert til stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst relevant for instituttets strategiske satsninger må utvikles og presenteres til nærmeste leder innen seks måneder etter ansettelse.

Vurderingsgrunnlaget for sakkyndig komité er vitenskapelige arbeider og andre faglige, pedagogiske og formidlingsmessige kvalifikasjoner. Kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon vil også bli vektlagt. I komiteens rangering av kompetente søkere trekkes hele bredden av disse kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som står sentralt i stillingsbeskrivelse. Pedagogiske og vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige kvalifikasjoner. Originalitet og nyskaping i vitenskapelig produksjon vektlegges foran totalt omfang og arbeider fra de siste 5 år tillegges større vekt enn eldre.
I den endelige vurdering og innstilling vil det bli lagt vekt på kvalifikasjoner relatert til stillingsbeskrivelse, sakkyndig komités vurdering, vurderinger av personlig egnethet for stillingen (basert på intervjuer og innhentede referanser), pedagogiske og faglige formidlingskvalifikasjoner (basert bl.a. på prøveforelesning), planer for forskning og ambisjoner for egen undervisningsaktivitet.
Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg dette i løpet av to år.
Søkere må kunne undervise på norsk, svensk eller dansk innen to år, og må i mellomtiden kunne undervise på engelsk.

Kvalifikasjonskrav
 • Utdannet lege
 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner
 • Forskningsmessig kompetanse innen samfunnsmedisin
 • God kunnskap om norsk helsevesen
 • Utdanningsfaglig kompetanse. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra ansettelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk). Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk på ansettelsestidspunktet gis en frist på to år for å lære norsk
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt
Det kan være en fordel:
 • å ha kompetanse innen trygdemedisin
 • å være forskningsmessig aktiv i sosialmedisin
 • å ha en bakgrunn i et forskningsrelatert og/eller klinisk arbeid med sosialt sårbare grupper
 • å være spesialist i samfunnsmedisin eller være tilsvarende kvalifisert igjennom erfaring i samfunnsvitenskap, trygdeepidemiologi
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner
 • Aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Deltakelse i og evne til å utvikle internasjonale og nasjonale nettverk av betydning for fag og forskning
 • Den som ansettes skulle være forberedt å ta lederroller i undervisning og forskning
Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 665 700 til kr 801 300 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • En plan for utvikling av egen forskning, og for innhenting av eksterne midler for finansiering av forskningen.
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis). Mappen skal inneholde en plan med hensyn til utvikling av egen undervisning tilpasset målgruppene og hovedsakelig medisinstudenter. Nyskapende tilnærming vil bli tillagt vekt fremfor dokumentert erfaring.
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn inntil 10 vitenskapelige arbeider for sakkyndig bedømmelse.
Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden. 

Det skal benyttes intervju (og eventuelt prøveundervisning) i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder og Professor: Christoph Gradmann, telefonnummer: +47 22850615 , e-mail: christoph.gradmann@medisin.uio.no

For spørsmål angående søknadssprossesen: Personalrådgiver Pia Kristina den Boer, e-mail: p.k.d.boer@medisin.uio.no
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Christoph Gradmann
Tittel: Avdelingsleder og Professor
Telefon: +47 22850615
E-post: christoph.gradmann@medisin.uio.no
Navn: Pia Kristina den Boer
Tittel: Personalrådgiver
E-post: p.k.d.boer@medisin.uio.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Forskningsveien 3A
0373 OSLO
Søk på stillingen