Kort om arbeidsgiver

Helgelandssykehuset søker deg som er lege og ønsker å kombinere klinisk virksomhet, forskningsaktivitet eller andre administrative arbeidsoppgaver med 50 % stilling som koordinator for legeutdanningen i foretaket. Dette vil også være en mulighet for deg som ønsker å få økt kunnskap om spesialistutdanningen, og samtidig få redusert vaktbelastning.

I denne stillingen vil du sammen med fagmiljøet i klinikkene ha en sentral funksjon i å tilrettelegge og videreutvikle utdanningstilbudet for leger i Helgelandssykehuset. Du vil arbeide tett sammen med fagmiljøene i Helgelandssykehuset, RegUt og samarbeidsforetak. Stillingen rapporterer til medisinsk direktør.

Utdanning er høyt prioritert i sykehuset og er en av fire lovpålagte oppgaver sykehusene har. Helgelandssykehuset har som mål å bli landets beste lokalsykehus, og utdanning av leger er helt avgjørende for å nå målet. 

Den nye spesialistutdanningen for leger i spesialisering (LIS) er en stor kvalitetsreform og innebærer en rekke endringer i ansvar, roller og myndighet. I ny modell er sykehusene blitt ansvarlige for å organisere, gjennomføre og dokumentere individualiserte utdanningsløp for LIS. Ny utdanning er forankret i spesialistforskriften som stiller tydelige krav til hvordan utdanningen skal innrettes, gjennomføres og følges opp. For å løse denne oppgaven styrker vi senter for fag, forskning og utdanning (SFFU) med denne stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil være Helgelandssykehusets kontaktperson i det regionale samarbeidet koordinert av RegUt
 • Du vil sammen med fagsjef organisere fagmøter i Helgelandssykehuset
 • Du vil være sentral i arbeidet med å videreføre og utvikle introduksjonsprogram for LIS
 • Du vil bidra til at LIS har oppdaterte lokalt tilpassede utdanningsplaner.
 • Du vil bidra til at innhold i internundervisningen knyttes opp mot læringsmålene, herunder utarbeide plan for teoretisk undervisning og organisering av veiledning, supervisjon, kompetansevurdering og dokumentasjon (IKT verktøy – Dossier). 
 • Du vil arbeide med å planlegge-/sørge for gode læringsarenaer på sengepost, poliklinikk, operasjon og andre aktuelle arenaer.
 • Du vil få ansvar for å organisere gruppeveiledning og sørge for at innhold er knyttet til tema i felles kompetansemål.
 • Du vil være fen tilrettelegger for tiltak/oppgaver i kvalitetsforbedring og kunnskapshåndtering.
 • Du får ansvar for å at det tilbys veilederkurs, slik at veilederne har den nødvendige kompetansen.
 • Du vil bidra sammen med avdelingslederne til å ha oppdatert utdanningsplan innen aktuelle spesialitet, etter mal fra helsedirektoratet.
 • Du vil bidra til at det bygges kompetanse innen læringsmålene til de felles kompetansemodulene (FKM).
 • Du vil bidra til arbeidet med tverrfaglig undervisning og til at utdanning videreutvikles i samarbeid med øvrige utdanningsfunksjoner i avdelingen/sykehuset

Kvalifikasjoner

 • Du har erfaring med undervisning enten fra grunnutdanning eller spesialistutdanning
 • Kommunikasjonsferdighetene dine er gode både skriftlig og muntlig
 • Du har god organisasjonsforståelse og IKT- kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du er en lege som har interesse og engasjement for utvikling av legeutdanningen, og tar utfordringer på strak arm
 • Vi setter stor pris på at du har god arbeidskapasitet og er etterrettelig
 • Du må være løsningsorientert og samtidig kunne jobbe systematisk og metodisk for å nå frem hos travle kollegaer.

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver ved alle tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset og i regionalt samarbeid RegUt
 • Mulighet for tverrfaglig samarbeid i egen avdeling, Senter fag forsking og utdanningsstillingen (SFFU)
 • Hvis ønskelig tilrettelegges det for at jobben kan kombineres med klinisk jobb eller forskning
 • Lønn etter avtale 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne I. Pedersen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 90572628
Navn: Hanne Mathilde Frøyshov
Tittel: Medisinsk fagsjef
Telefon: +4747319516
E-post: Hanne.Mathilde.Froyshov@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Fagavdelingen, Helgelandssykehuset HF
Skjervengan 17
8657 Mosjøen