Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er ca. 950 avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og de står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen.  

Avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. 

Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer blant annet at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål, prioriteringer og lovverk. Det er en forventning om at avtalespesialistene skal bidra til å redusere ventetider  ved 
helseforetakene/sykehusene.    

Avtalehjemmelen er ledig for snarlig tiltredelse.

Det kan opereres øyelokk denne praksisen. Det er en forutsetning at søker har erfaring med undersøkelse og behandling av barn.

Praksisen er del av en gruppepraksis på til sammen tre øyeleger lokalisert til Sørkedalsveien 10 A, Colosseum øyelegesenter.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen.  

Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år,
inkludert administrasjon av praksis.    

Forutsetninger
 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF, samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for ansvar, jf Rammeavtalen § 1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider.   
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i lov, forskrift og til enhver tid gjeldende avtaleverk.   
 • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart i avtalepraksis. 
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR). 
 • Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at det i avtalepraksisen avsettes tid til å kunne håndtere henvendelser som haster. 
 • Det kan ikke opereres katarakter i denne praksisen. Det er en forutsetning at søker har erfaring med undersøkelse og behandling av barn.
Kvalifikasjoner
 • Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. 
 • Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring og at søker har erfaring med undersøkelse og behandling av barn. 
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsetter et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse.
 • Tildeling forutsetter norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
Vi tilbyr
Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9.   

Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.   

Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»    
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Sidsel Gedde-Dahl Alme
Tittel: Spesialist
Telefon: 41210200
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 62 58 55 00
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 62 58 55 00
E-post: tommy.liberg@helse-sorost.no
Arbeidssted
Sørkedalsveien 10
0369 OSLO
Søk på stillingen