Kort om arbeidsgiver
Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til om lag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab.
Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Avdeling for Gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus har ledig 1 fast overlegestilling med oppstart så raskt som mulig.  

Bærum sykehus har akuttfunksjon for både kirurgi og medisin, traumemottak og fullverdig fødeavdeling med ca. 1650 fødsler i året. Avdeling for gynekologi og fødselshjelp har 10 overlegestillinger og 8 LIS 3. Vi har 9 overleger i vakt og en senioroverlege som ikke har vaktfunksjon. Tilstedevakt i for både LIS og overlege.

Vi har behov for å styrke bemanningen med en overlege og søker derfor etter spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 100 % fast stilling. Vi er ute etter en person som kan tenke seg å være pådriver for å videreutvikle vår områdefunksjon innenfor urogynekologi og vår endoskopikompetanse. Søker med kompetanse i og interesse for gynekologisk ultralyd er også interessant. Vitenskapelig kompetanse som doktorgrad eller erfaring fra forskning er av interesse.

Dersom den faste stillingen besettes av intern kandidat vil vikariat som overlege, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, med snarlig tiltredelse, bli en mulighet.
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 


Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid på avdelingens føde-barsel enhet, poliklinikker, sengepost og operasjonsstue
 • Vaktarbeid 
 • Deltakelse i internundervisning
Du har et medansvar for: 
 • Å bidra til å oppnå avdelingens målsetting, samt etterlevelse av faglige og etiske retningslinjer 
 • Å bidra til en aktiv deltakelse i kontinuerlig forbedringsarbeid i avdelingen
 • Å bidra til utdanning av LIS leger
Du har et juridisk, faglig og personlig ansvar for: 
 • At arbeidsoppgavene utføres i samsvar med den kunnskap man har ervervet gjennom sin formelle utdannelse
 • At arbeidsoppgavene utføres i samsvar med den opplæring som har blitt gitt, og retningslinje/prosedyrer som er gjeldende i avdelingen    
 • Ivareta arbeidsoppgaver med å planlegge og utføre pasientrettet arbeid av forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende art. 
 • Sikre kvalitet og kontinuitet i virksomheten gjennom rapportering og dokumentasjon i henhold til avdelingens rutiner og gjeldende regelverk.  
 • Selvstendig ansvar og myndighet til å ivareta hele spesialistfunksjonen. Dette innebærer blant annet observasjon, vurdering, prioritering, iverksettelse og evaluering av nødvendige medisinske tiltak med bakvakt (spesialist/overlege i bakvakt).   
 • Medansvar for at enhetsmateriell og personellressurser forvaltes faglig og økonomisk forsvarlig.  
 • Undervisnings- og veiledningsansvar for pasient, pårørende, kolleger, turnusleger, studenter, hospitanter og øvrig medisinsk personell
 • Plikt til å holde seg faglig oppdatert innenfor enhetens fagområde, arbeidsprosedyrer og utstyr.   
 • Bidra til å motivere medarbeidere og skape engasjement.  
 • Ivareta og sikre god kommunikasjon i avdelingen. Bidra til respektfull atferd i interaksjon med pasienter og mellom ansatte.  
 • Bidra til en konstruktiv dialog i avdelingen med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling og pasientsikkerhet. 
Kvalifikasjoner
Utdanning: 
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege. 
 • Spesialistgodkjenning i gynekologi / obstetrikk.            
Praktisk erfaring : 
 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig.
 • Operativ erfaring innenfor gynekologi.
 • Må kunne ivareta gynekologiske elektive og ø-hjelps operasjonspasienter.
 • Må kunne utføre laparascopiske undersøkelser og operasjoner, og kunne ivareta øyeblikkelig-hjelp pasienter til observasjon og utredning.
 • Må kunne selvstendig beherske arbeid ved gynekologisk poliklinikk og sengepost, svangerskapspoliklinikk og føde/ barselavdeling
 • Kompetanse innen DIPS, Partus, Metavision og STAN er en fordel. 
Personlige egenskaper
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikative egenskaper og evne til samarbeid med andre yrkesgrupper i team
 • Løsningsorientert og konstruktiv
 • Strukturert og effektiv i håndtering av ulike arbeidsoppgaver
 • Evne til å skape engasjement
 • Fleksibilitet da arbeidsoppgaver kan variere og endres på kort varsel  
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
Vi tilbyr fast stilling ved en avdeling hvor du får jobbet både med gynekologi og fødselshjelp på vaktene og samtidig kan få hevet kompetansen din på enkelte områder.
Utfordrende og variert arbeid. Arbeidsmiljøet er godt og vi er gode på å samarbeide i team rundt pasienten. Vi utdanner mange LIS og jobber for å stadig bli bedre i veiledning og opplæring av nye spesialister. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Ingerid Helene Herstad Nygaard
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99728066
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum