Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med ca 20 000 årsverk og et budsjett på ca 26 milliarder kroner.
Oslo universitetssykehus står for en stor andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.
Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble
opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet.
Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

 
For hovedstillingen ved OUS gjelder:  
Nyfødtintensiv avdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) er Norges største avdeling for syke nyfødte med ca 1200 innleggelser og 14 000 behandlingsdøgn årlig. Avdelingen har landsfunksjon for barn med medfødte hjertemisdannelser, delt landsfunksjon for barn med uklart kjønn, delt landsfunksjon for nyfødtkirurgi for barn med gestasjonsalder < 35 uker, samt viktige oppgaver i tilknytning til utredning og initial behandling av barn med komplekse medfødte misdannelser og medfødte metabolske sykdommer. Avdelingen har regionalt ansvar innen Helse Sør-Øst for initial behandling av barn født før uke 26-28, regionalt ansvar for premature barn med behov for behandling som følge av prematuritetsretinopati (ROP), barn med behov for hypotermibehandling grunnet perinatal asfyksi samt områdeansvar for syke nyfødte innen populasjonen med ca 10 000 fødsler årlig i OUS. Spesialkjøkken for barneernæring som også inkluderer Norges største morsmelkbank, er en viktig del av avdelingens drift. Avdelingen har ca 360 ansatte fordelt på seksjoner på Rikshospitalet og Ullevål.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.
Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår
visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

 
Vi søker etter en engasjert og samlende avdelingsleder
Vi søker etter en tydelig leder som kan stå i spissen for videre faglig utvikling, forskning og drift av klinikkens største avdeling. «Kompetanse, forskning og omsorg - kun det beste til de minste» er våre kjerneverdier.
Avdelingen står overfor store utviklingsmuligheter og utfordringer med strategisk bemanningsplanlegging og kompetanseutvikling og gjennom arbeidet som er startet for å utvide dagens arealer og øke andelen spesialsykepleiere.
Det er viktig for oss at Nyfødtintensiv alltid er et godt sted å arbeide. Det krever at leder fokuserer på et arbeidsmiljø preget av åpenhet, tillit og samarbeid.  
OUS planlegger nytt sykehus, og ny leder vil være sentral i utformingen av fremtidens nyfødtintensiv avdeling.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 Avdelingsleder 

 • har et helhetlig ansvar for avdelingens drift, inkludert fag-, personal-, forsknings- og økonomiansvar, samt ivaretakelse av pasientsikkerhet og HMS
 • skal tilrettelegge for faglig og teknologisk utvikling, systematisk forbedringsarbeid, forskning, utdanning og undervisning av høy kvalitet, og ha evne å integrere disse aktivitetene i avdelingens drift
 • har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner og arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller naturlig kan knyttes til stillingens ansvarsområde. Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder
 • skal være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle klinikken og foretaket i henhold til vedtatte overordnede mål og strategier
 • inngår i klinikkens ledergruppe og skal ta medansvar for klinikkens samlede utfordringer og foretakets økonomiske resultatmål      

  Oversikten er ikke uttømmende, og stillingens ansvarsområde kan endres dersom det videre integrasjons- og omstillingsarbeidet innen klinikken eller Oslo universitetssykehus skulle gjøre det nødvendig.
 

Kvalifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Solid helsefaglig utdannelse relevant for avdelingens ansvarsområde
 • Erfaring med faglig, administrativ og personalmessig ledelse. Vi vektlegger formell lederutdanning/lederopplæring
 • Dokumenterbare resultater fra tidligere lederstillinger. Vi vektlegger evne til god drift, gjennomføringsevne, medarbeidertilfredshet og økonomistyring
 • Interesse for og erfaring fra forskning og utviklingsarbeid
 • God organisasjonsforståelse

  Vi ber deg svare ut kvalifikasjonskravene punktvis som en del av ditt søknadsbrev.
 

Personlige egenskaper

 Ønskede personlige egenskaper

 • Du identifiserer og utnytter muligheter til å utvikle tjenestene som leveres, og har en sterk positiv effekt på virksomhetens utvikling og tjenestekvalitet
 • Du er metodisk og systematisk; du planlegger fremover og gjør klare prioriteringer
 • Du gir en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene
 • Du etterlever prosedyrer og retningslinjer, er engasjert og utholdende og leverer arbeid av høy kvalitet
 • Du samarbeider godt, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå fastsatte mål
 • Du får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
 • Du utvikler medarbeidere og lokale ledere gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
 • Du skaper en stabil og bekreftende atmosfære, er stødig og til å stole på              

 
 Ønskede evner og ferdigheter

 • Du har god logisk resonneringsevne og setter deg raskt inn i arbeidsoppgaver
 • Du er god til å skille mellom relevant og irrelevant informasjon, ser informasjon i sammenheng og tar korrekte beslutninger 
 • Du har gode verbale evner
 • Du har evne til å konsentrere deg, både fokusert og over tid
 • Du har evne til å få med deg hva som skjer også når det er hektisk, og du har evne til å arbeide parallelt med flere oppgaver

Det kan bli benyttet testverktøy i seleksjonsprosessen for sammenligning av kandidater opp mot ønskede evner, ferdigheter og personlige egenskaper.    

 
Nærmere informasjon om klinikkens oppgaver og organisering finner du ved å følge denne lenken https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken

Vi tilbyr


For hovedstillingen tilbys:

 • Mulighet til å bidra strategisk i videreutvikling av nyfødtintensiv avdelingen og klinikken
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Spennende utfordringer, blant annet med etablering av Nye OUS
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring          

 

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

 Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen: Stillingsbeskrivelse

 • Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde: 
 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst
 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner           

 
Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB:
Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse: Veiledning
 
Søker må angi i sin søknad hvorvidt man søker den kombinerte stillingen med hovedstilling ved OUS og bistilling som professor eller førsteamanuensis ved UiO, eller kun hovedstillingen som avdelingsleder ved OUS.


Kontaktpersoner:
For både hoved- og bistilling: klinikkleder for Barne- og ungdomsklinikken, OUS og UiO:
Ellen Ruud. E-post: elruud@ous-hf.no / tlf 415 10 330.

For bistillingen kan også forskningsleder i Barne- og ungdomsklinikken, OUS og UiO Drude Fugelseth kontaktes. E-post: d.m.fugelseth@medisin.uio.no / tlf 414 78 650.

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO):
Tone Tverfjell, t.i.tverfjell@medisin.uio.no

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.

Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Drude Fugelseth
Tittel: Forskningsleder
Telefon: 41478650
Navn: Ellen Ruud
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 41510330
Arbeidssted
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen