Kort om arbeidsgiver

Avdeling for kirurgiske fag ved Klinikk Somatikk i Flekkefjord har ledig stilling som  overlege i gynekologi. Er du en person som ser muligheter, liker utfordringer og som kan motivere og skape entusiasme? Er du interessert i videreutvikling og styrking av det gynekologiske/obstetriske fagfeltet? Da ønsker vi deg som medarbeider hos oss.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand samt av 3 tverrgående klinikker. Disse er Medisinsk Service Klinikk (MSK), Prehospitale Tjenester (PTSS) og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling.  Flekkefjord sykehus er et av tre sykehus i Sørlandet sykehus HF (SSHF), har ca 40.000 innbyggere i nedslagsfeltet og er lokalsykehus for Listerregionen - samt Lund og Sokndal kommuner.

Sykehuset har akuttfunksjon for både kirurgi og medisin, traumemottak og fullverdig fødeavdeling med ca 400 fødsler i året. Det er 4 overlegestillinger og 1 LIS 3.

Vi har behov for å styrke bemanningen med en overlege og søker derfor etter spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 100 % fast stilling. Vi er ute etter en person som kan tenke seg å være pådriver for å videreutvikle de gode pasientforløp med pasienten i sentrum.  Tiltredelse snarest.

I tillegg har vi ledig 100 % st. vikariat som overlege - spesialist i  fødselshjelp og kvinnesykdommer, med snarlig tiltredelse, med mulighet for forlengelse.

Flekkefjord sykehus skal arbeide i team med de to andre sykehusene i foretaket og vi søker etter medarbeider som ønsker å videreutvikle en kultur med samarbeid innad i egen avdeling, på tvers av avdelinger i Flekkefjord og mellom sykehusene i Sørlandet sykehus.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på avdelingens poliklinikk, sengepost og operasjonsstue (gynekologisk og svangerskap)
 • Vaktarbeid
 • Deltakelse i internundervisning
 • Du har et medansvar for: 
  • At den faglige virksomheten ved avdeling for kirurgiske fag utføres i samarbeid med fagmiljøet i foretaket og etter retningslinjene gjeldende ved SSHF og SSF.
  • Å bidra til å oppnå avdelingens målsetting, samt etterlevelse av faglige og etiske retningslinjer
  • Å bidra til en aktiv deltakelse i kontinuerlig forbedringsarbeid i avdelingen   
 • Du har et juridisk, faglig og personlig ansvar for: 
  • At arbeidsoppgavene utføres i samsvar med den kunnskap man har ervervet gjennom sin formelle utdannelse
  • At arbeidsoppgavene utføres i samsvar med den opplæring som har blitt gitt, og retningslinje/prosedyrer som er gjeldende i avdelingen   
  • Viktige ansvarsområder og arbeidsoppgaver er å planlegge og utføre pasientrettet arbeid av forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende art.
  • Sikre kvalitet og kontinuitet i virksomheten gjennom rapportering og dokumentasjon i henhold til avdelingens rutiner og gjeldende regelverk. 
  • Selvstendig ansvar og myndighet til å ivareta hele spesialistfunksjonen. Dette innebærer blant annet observasjon, vurdering, prioritering, iverksettelse og evaluering av
  • nødvendige medisinske tiltak med bakvakt (spesialist/overlege i bakvakt).  
  • Medansvar for at enhetsmateriell og personellressurser forvaltes faglig og økonomisk forsvarlig. 
  • Undervisnings- og veiledningsansvar for pasient, pårørende, kolleger, turnusleger, studenter, hospitanter og øvrig medisinsk personell i avdeling for kirurgiske fag. 
  • Plikt til å holde seg faglig oppdatert innenfor enhetens fagområde, arbeidsprosedyrer og utstyr.  
  • Bidra til å motivere medarbeidere og skape engasjement. 
  • vareta og sikre god kommunikasjon i avdelingen. Bidra til respektfull atferd i interaksjon med pasienter og mellom ansatte. 
  • Bidra til en konstruktiv dialog i avdelingen med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling og pasientsikkerhet.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning - nødvendig:
  • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege. Spesialistgodkjenning i gynekologi / obstetrikk.            
 • Praktisk erfaring - nødvendig: 
  • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig. Bred operativ erfaring innenfor gynekologi. Må kunne ivareta gynekologiske elektive og ø-hjelps operasjonspasienter. Må kunne utføre laprascopiske undersøkelser og operasjoner, og kunne ivareta øyeblikkelig-hjelp pasienter til observasjon og utredning. Må kunne ivareta Gynekologisk poliklinikk, svangerskapspoliklinikk og føde / barselkvinner.   
 • Andre krav: 
  • Kompetanse innen DIPS, Partus og Metavision

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges
 • Fleksibel
 • Evne til å skape engasjement
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Det forventes at aktuell overlege deltar aktivt i fagmiljøet på tvers i SSHF som en del av satsing på «Sykehus i nettverk». Herunder ligger opphold ved andre sykehus ved behov for fagutvikling, og en forventning om å bistå andre fagmiljøer hvis det er nødvendig for å sikre leveranse av tjenester.

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Tilrettelegging for aktiv deltakelse i fagmiljøet på tvers i SSHF
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
 • Behjelpelig med integrering i miljøet i Flekkefjord for hele familien  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Karina Henriette Tjørve
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 976 75 133
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Kirurgiske fag, Flekkefjord
Engvald Hansens vei 6
4400 FLEKKEFJORD