Kort om arbeidsgiver

Seksjon for klinisk farmakologi og RELIS Vest ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) er lokalisert ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Avdelinga har ein omfattande rutine- og forskingsaktivitet og er også godkjend for hovudutdanninga innan spesialiteten klinisk farmakologi.

Seksjonen har tilsatt 6 overlegar, av dette ein overlege i bistilling med hovudstilling på Universitetet i Bergen (UiB), tre legar i spesialisering (LIS), og seks farmasøytar. Fleire medarbeidarar har bistilling ved UiB. Seksjonen har ansvar for leiarskap av Helse Bergen sin legemiddelkomite og for koordinering av legemiddelrådgiving i føretaket. Seksjonen inkluderer legemiddelinformasjonssenteret i Helseregion Vest, RELIS Vest.

Seksjonens medarbeidarar gir beslutningsstøtte til primær- og spesialisthelsetenesta innan legemiddelbehandling og formidlar kunnskap om riktig bruk av legemiddel.

Vi har frå 01.01.2022 ledig fast stilling som lege i spesialisering (LIS 3) i klinisk farmakologi. Det vises for øvrig til utdanningsplan. Etter fullført spesialisering, vil stillinga(ne) bli omgjort til stilling som legespesialist.

Arbeidsoppgåver

 • Fagleg medansvar for lege- og rusmiddelanalysar og tilhøyrande diagnostikk:                                                                                                                                                                   
  - Tolke analyseresultat som ledd i individretta behandling
  - Vurdere klinisk nytteverdi av lege- og rusmiddelanalysar, samt deira preanalytisk og analytisk kvalitet
  - Bidra til vidareutvikling av analysetilbodet i samarbeid med relevante kliniske miljø
     
 • Fagleg medansvar for formidling av rasjonell farmakoterapi:
  - Gje råd til helsepersonell i bruk av legemiddel i anledning effekt og biverknader                            
  - Delta i arbeid med produsentuavhengig legemiddelinformasjon                                                                                                                                                                                         - Delta i KUPP-Kunnskapsbaserte oppdateringsvisittar for fastlegar  
  - Delta i arbeid med biverknader
  - Delta i arbeid i legemiddelkomiteen
  - Delta i vaktordning måndag til fredag frå kl. 0800 - 1600  

Det er ein viktig del av verksemda å drive med forsking og utvikling, og det blir lagt til rette for det

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggjast til grunn for tilsetjing i LIS stilling i klinisk farmakologi
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne innan norsk og engelsk
 • Erfaring frå arbeid i eit laboratorium blir lagt vekt på  
 • Erfaring og interesse med forsking og undervisning blir lagt vekt på 

Personlege eigenskapar

 • Du må: 
  - ha evne til sjølvstendig og prosjektorientert arbeid
  - vere motivert for fagleg utvikling og forsking, samt undervisning
  - ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Det blir lagt vekt på personleg egnethet

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø
 • God opplæring
 • Varierte arbeidsoppgåver
 • Tid til fagleg fordjuping og utvikling
 • Lønn etter gjeldande overeinskoms
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktperson
Navn: Camilla Borthen Methlie
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95978278
E-post: camilla.borthen.methlie@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5009 Bergen