Kort om arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF søker to spesialister i onkologi. Startdato etter avtale.
Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold ønsker å tilby kreftpasienter et helhetlig og trygt behandlingstilbud. I begynnelsen av november flytter 2021 vi inn i splitter nye lokaler. Samtidig implementeres nye arbeidsmetoder over hele organisasjonen.

Avdeling for patologi ved Sykehuset i Vestfold har vært tidlig ute med avansert diagnostikk for å kunne tilby persontilpasset medisin,- et satsningsområde for Senter for kreft og blodsykdommer. Fagutviklingen innen dette området skjer raskt, og vi utlyser med dette en fast overlegestilling i onkologi for å kunne møte behovet for jevnlig kunnskapsoppdatering. I tillegg går en av våre faste overleger av med pensjon innen få måneder.

Hver overlege har fagansvar for 1-2 tumorgrupper og deltar i supervisjon og veiledning av LIS 2/3 i poliklinikk og på sengepost. 
Senteret har per i dag 7 overleger i onkologi, 2 overleger i palliasjon, 4 overleger i blodsykdommer og til sammen 8 leger i spesialisering. Fra november opprettes felles 8-delt vaktordning for onkologer og hematologer med tilstedeværelse til kl 19 på hverdager og kl 16 i helg. Etter kl 19 har vakthavende OL telefonvakt til neste morgen, uten utrykningsplikt.
Senteret håndterer et bredt spekter av maligne sykdommer hos den voksne befolkningen i tidligere Vestfold fylke. Overlegene i palliasjon har en aktiv rolle i sengepostarbeid og går tilsyn internt på SiV. Sammen med 2 sykepleiere utgjør de Ambulant lindrende team, som ved behov  gjennomfører visitter i hjemmene og ved lindrende enheter på sykehjem.

Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har ansatt sosionom som del av teamet rundt pasienten. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. En stor andel av sykepleierstaben er spesialutdannet i onkologisk eller palliativ sykepleie.

Aktiviteten foregår i poliklinikk og på sengepost:
I poliklinikken gjennomføres årlig om lag 3000 onkologiske legekonsultasjoner, og det administreres 5000 kreftkurer. Sykehuset i Vestfold innførte i 2017 CMS-programmet for håndtering av medikamentell kreftbehandling.

Den nye sengeposten har 28 senger fordelt på onkologi, hematologi og palliasjon.

Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige Vestfoldbyer. 


Kvalifikasjoner
 • Spesialist i onkologi, eller tilsvarende utdannelse fra andre land. Kandidater med lite tjeneste igjen før oppnådd spesialitet, kan vurderes.
 • Søkere må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Den som tilsettes, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning og arbeidstillatelse.
Personlige egenskaper
 • Fleksibilitet og endringsvilje med tanke på snarlig utvidelse og flytteprosess.
 • Interesse for supervisjon og veiledning av LIS.
 • Interesse for fagutvikling, prosjektarbeid og forskning
 • Respekt for tverrfaglig samarbeid til beste for pasienten.
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo.
 • Ansvarsbevissthet og beslutningsevne.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper.
Vi tilbyr
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Karin A. Semb
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 40281901
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 TØNSBERG