Medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik er lokalsykehus for drøyt 105 000 mennesker og dekker hele feltet innen akutt og elektiv indremedisin.

Avdelingen kan tilby spesialisering innenfor de indremedisinske fagområdene generell indremedisin, lungesykdommer, hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer, endokrinologi, infeksjonssykdommer og blodsykdommer.  I løpet av 2022 vil vi også kunne tilbyd utdanning innen geriatri. Det er områdefunksjon for hele Sykehuset Innlandet (Hedmark og Oppland) innen hematologi. Spesialisering i geriatri og nyresykdommer kan tilbys i samarbeid med andre medisinske avdelinger i foretaket. Avdelingen er godkjent som gruppe I-avdeling i indremedisin etter gammel spesialitetsordning. Totalt er det 20 faste stillinger for overleger, 16 stillinger for LIS 2/3 og 10 LIS 1. Gruppe 1 tjeneste i den utlyste spesialiteten vil foregå ved et av våre samarbeidende helseforetak. Ved oppstart vil det bli utarbeidet avtale om gjennomføringsplan.

Avdelingen har totalt 72 senger fordelt på 3 sengeposter. Det er 10 senger på felles intensivavdeling/hjerteovervåkning, disponible senger på pasienthotell samt dagenhet og observasjonssenger i akuttmottak. Det er en stor Kreftavdeling på Gjøvik med stråleterapienhet og virksomhet innenfor gastrokirurgi, ortopedi, ØNH og gyn/føde som vi har et godt samarbeid med. Innenfor fagområdene lunge og hjerte er det høy aktivitet, en bredt sammensatt pasientmasse og alle de vanligste prosedyrer utføres. Det er godt utstyrte laboratorier. Det er på avdelingen i dag 3 faste spesialister i lungesykdommer, 5 faste spesialister i hjertesykdommer, 3 spesialister i infeksjonssykdommer og 3 spesialister i fordøyelsessykdommer. Det er 2 overlegestillinger ved geriatrisk seksjon, hvorav kun en er besatt for tiden. Det er et aktivt forskningsmiljø ved seksjonen. 

Ved avdelingen er det ledig stillinger for:

LEGE I SPESIALISERING 2/3 (hjertesykdommer) - 100 % fast stilling 
LEGE I SPESIALISERING 2/3 (lungesykdommer) - 100 % fast stilling 

LEGE I SPESIALISERING 2/3 (fordøyelsessykdommer) - 100 % fast stilling

LEGE I SPESIALISERING (geriatri) - 100 % fast stilling

LEGEI SPESIALISERING (infeksjonssykdommer)  - 100 % fast stilling

Stillingene er ledig fra 01.12.2021. 

Ved interne ansettelser, kan det bli ledige vikariater. Angi på søknaden om dette er aktuelt. Husk å oppgi hvilken/hvilke stillinger du søker på!   

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i avdelingens vaktteam som sekundærvakt, for tiden 16-delt vakt
 • Visitt på sengepost, deltakelse i oppgaver på poliklinikk, dagenhet og intensiv/overvåkning
 • Deltakelse i avdelingens utdanningsprogram for LIS
 • Veiledning av LIS 1
 • Øvrige kliniske oppgaver på avdelinga 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig
 • Indremedisin del 1 må være gjennomført ved tiltredelse. Det er ønskelig med erfaring fra indremedisin del 2  

Personlige egenskaper

 • Må trives i et hektisk arbeidsmiljø og ha gode evner til å jobbe både selvstendig og i team
 • Må være interessert i det aktuelle fagområdet, ha et godt teoretisk grunnlag og kunne tilegne seg de nødvendige tekniske ferdigheter i faget 
 • Må ønske å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø på avdelinga

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anne Kristine Fagerheim Skaug
Tittel: Avdelingssjef/avdelingsoverlege
Telefon: 95244095
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Gjøvik
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik