Vil du bidra til at Folkehelseinstituttet oppnår sine ambisiøse mål for helsedata og det nasjonale arbeidet med e-helse? Vi har ledig stilling som områdedirektør for helsedata og digitalisering, ett av fem hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Områdedirektøren inngår i instituttets toppledelse og rapporterer til direktøren. Toppledelsen har ansvar for helhetlig strategisk utvikling, faglig ledelse og prioritering på alle områder av virksomheten.

Område for helsedata og digitalisering er i dag ansvarlig for fem nasjonale helseregistre, en moderne biobank og et stort antall befolkningsbaserte helseundersøkelser (for tiden 19), hvor den norske mor, far og barn- undersøkelsen (MoBa) er den største med ca. 270 000 deltakere. MoBa er en nasjonal forskningsressurs, samler aktivt inn data fra deltakerne og spiller nå også en rolle i instituttets arbeid med å følge med på koronaviruspandemien og få kunnskap om covid-19. Området arbeider med modernisering og helhetlig utvikling av infrastruktur for kunnskap. Området har ca. 160 medarbeidere i syv avdelinger i Oslo og fire i Bergen.

Helsedata skal komme til nytte, både i forskning, til beredskapsarbeid og som styringsinformasjon for samfunnet. Områdedirektøren skal bidra til å åpne muligheter for forskning og innovasjon i instituttet, i Norge og internasjonalt. Viktig arbeid gjenstår for å realisere det unike potensialet Norge har i sine helsedata. Ett av våre mål er å oppdage og håndtere utbrudd av smittsomme sykdommer og andre helsetrusler så raskt som mulig. Ett annet er å produsere statistikk som gir grunnlag for planlegging og styring lokalt og nasjonalt. Digitalisering gir muligheter for målrettede helseundersøkelser og raskere innrapportering av data til registre. I noen tilfeller kan data være tilgjengelige straks etter at smitte, andre risikofaktorer og sykdomstilfeller oppdages. Det betyr at helseundersøkelser og helseregistre kan brukes til å overvåke sykdomsutvikling i tilnærmet sanntid og myndigheter kan respondere raskt ved utbrudd og andre helsetrusler.

Videreutvikling av organisasjonen som følge av eventuelle endrede behov etter pandemien og økte krav innenfor beredskap, blir viktige arbeidsoppgaver for områdedirektør og områdeledelsen.

Arbeidssted for stillingen er Oslo, reiser til Bergen må påregnes. 

Arbeidsoppgaver

 • Være en aktiv del av instituttets toppledelse og ta et felles ansvar for strategisk utvikling av instituttet som helhet, instituttets beredskapsevne og koordinere oppgaver og faglig samarbeid på tvers av fagområder
 • Være en synlig og tydelig leder, både internt og eksternt
 • Bidra til å utvikle helsedatafeltet ved å tilrettelegge for mer og bedre bruk av data fra helseregistre og helseundersøkelser
 • Bidra til å fortsette å bygge forskningsmiljø og være pådriver for å skaffe eksterne forsknings- og innovasjonsmidler
 • Bidra til å videreutvikle instituttets digitaliseringsarbeid
 • Ha overordnet ansvar for områdets virksomhet, inkludert strategi og organisering, personal- og økonomiansvar og dokumentasjon av resultater
 • Utvikle områdets og tilhørende fagområders samlede kompetanse gjennom etterutdanning av ansatte og strategisk nyrekruttering
 • Ha ansvar for effektiv, profesjonell og forsvarlig drift av området i samarbeid med øvrig områdeledelse
 • Videreutvikle samarbeidet med andre fagmiljøer og vitenskapelige institusjoner i inn- og utland
 • Sørge for god kommunikasjon i området, med øvrige avdelinger/fagmiljø i instituttet, samt eksterne interessenter
 • Bidra til instituttets beredskapsarbeid og krisehåndtering

Kvalifikasjoner

 • Relevant og bred ledererfaring, fortrinnsvis både fra offentlig virksomhet og forskning
 • Relevant høyere utdanning, minimum mastergrad, gjerne utbygget med videreutdanning eller doktorgrad
 • Relevant faglig kompetanse med erfaring fra stordata- eller helsedatafeltet
 • Erfaring fra arbeid i helseforvaltningen i Norge
 • Erfaring med digitaliseringsarbeid på strategisk nivå, vise til dokumenterbare resultater i tidligere stillinger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, beherske et skandinavisk språk, samt engelsk skriftlig og muntlig
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå hemmelig

Det er en fordel med erfaring fra:

 • ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjoner
 • forskningsledelse og søknader om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt
 • forebygging og folkehelsearbeid
 • internasjonalt arbeid
 • mediehåndtering

Forskningskompetanse og nettverk innen helsedatafeltet nasjonalt og internasjonalt er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Visjonær og strategisk
 • God til å kommunisere og samarbeide
 • God relasjonsbygger
 • Trygg og tydelig i lederrollen med evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Evne til å ta raske beslutninger
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å drive frem prosesser, gjennomføre og levere til avtalt tid
 • Personlig egnethet og sammensetning av toppledergruppen vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel
 • Vi har sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er vennlige og som hjelper hverandre
 • Stilling som områdedirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Gun Peggy Knudsen
Tittel: Assisterende direktør / områdedirektør
Telefon: 90615251
E-post: GunPeggyStromstad.Knudsen@fhi.no
Navn: Camilla Stoltenberg
Tittel: Direktør
E-post: Camilla.Stoltenberg@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Instituttledelse, Folkehelseinstituttet FHI
Sandakerveien 24C
0473 Oslo