Kort om arbeidsgiver

Vil du være med på å etablere et nytt tilbud som skal sikre de barna som trenger det aller mest får det tilbudet de behøver?

Da er det kanskje deg vi søker til stillingen som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken

I Bufetat, region nord skal det etableres et tverrfaglig sakkyndig helsekartleggingsteam (THK Nord) for barn og ungdom i alderen 7 - 17 år som av ulike årsaker er plassert utenfor hjemmet. Tverrfaglig helsekartlegging er et verktøy som skal bidra til å identifisere hjelpe- og helsebehov hos disse barna, med formål om å sikre tilstrekkelig informasjon om barnets behov. Dette skal bidra til mer treffsikker hjelp og oppfølging av en særlig sårbar målgruppe.

Etableringen av THK Nord skjer i samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, UNN HF, som skal levere spesialiserte psykolog- og legetjenester til teamene. Helsepersonell som arbeider i THK Nord vil arbeide som sakkyndig etter barnevernloven. I utprøvingsperioden er målet å få kunnskap om hva slags organisering, innretning og innhold som er best egnet. Det langsiktige målet er å etablere et hensiktsmessig landsdekkende tilbud til alle barn i målgruppen.

THK Nord vil ha høy faglig kompetanse på kartlegging av psykisk helse, somatisk helse og utvikling hos barn som med hjemmel i barnevernloven er plassert utenfor hjemmet. Kartleggingene vil gjennomføres med utgangspunkt i CARE-modellen (Children At Risk Evaluation). En viktig del at teamets arbeid vil i utprøvingsperioden dreie seg om å gjøre erfaringer med modellen, justere kartleggingene og delta i evaluerings- og utviklingsarbeid som skal pågå parallelt med utprøvingen

Om stillingen
Stillingen som overlege vil være et årsengasjement i 30% stilling med mulighet for fast tilsetting. Det søkes etter spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri eller barnesykdommer. Lege i spesialisering som er ferdig med praksis i forbindelse med spesialisering oppfordres også til å søke. Det vil legges til rette for å kombinere arbeidet i THK Nord med andre legeoppgaver i Barne- og ungdomsklinikken slik at det til sammen blir en 100% stilling.

Som lege i THK Nord vil du være en del av et kartleggingsteam bestående av lege, tannlege, psykolog og ansatte med barnevernfaglig kompetanse. Totalt vil teamet bestå av 5 - 6 fagpersoner. Du vil få en unik mulighet til å være med på å starte opp, implementere og utvikle et etterspurt tilbud til en særlig sårbar gruppe barn. Du vil bli gitt nødvendig opplæring og veiledning, og du vil få tilbud om relevante kurs. En egen opplæringspakke for ansatte i tverrfaglige helsekartleggingsteam er under planlegging.

Organisatorisk vil teamet tilhøre Bufetat, region nord. THK Nord vil ha lokaler sentralt i Tromsø. Legen vil formelt være ansatt ved en av seksjonene i Barne- og ungdomsklinikken, men vil ha arbeidssted i THK Nord.

Ved ansettelse må det fremlegges politiattest.

Arbeidsoppgaver

 • Legen vil sammen med teamet planlegge utredningen av barnet
 • Bidra til at utredningen gjennomføres på barnets premisser og legge til rette for god brukermedvirkning
 • Ansvar for den delen av kartleggingen som krever somatisk kompetanse
 • Tverrfaglig teamdrøfting hvor resultater fra kartleggingen vurderes, samt ha et overordnet ansvar for sluttrapporten og ferdigstillelse av denne
 • Bidra til at THK Nord gir et tilbud til målgruppen som er i tråd med intensjonen bak utprøvingen av tilbudet, og delta i evaluering og utviklingsarbeid regionalt og nasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Søkere som er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri eller barnesykdommer
 • LIS som er ferdig med praksiskravene i spesialitetene for barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri eller barnesykdommer
 • Erfaring med utredning av psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser

Personlige egenskaper

 • Trygg i legerollen
 • Fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • Tydelig og varm i møte med andre
 • Engasjert og opptatt av å bidra i team

Teamet søker

 •  Erfaring med tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • God kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide helhetlig og strukturert
 • Evne til å motivere andre og tåle å stå i krevende prosesser

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Børge Mathiassen
Tittel: Avd.leder
Telefon: 99 62 94 38
E-post: borge.mathiassen@unn.no
Navn: Lisbeth Hauglann
Tittel: Psykologspesialist/Prosjektleder THK Nord
Telefon: 95 24 67 95
E-post: lisbeth.hauglann@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansensveg 92
9019 Tromsø