Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å ivareta og være ansvarlig for medisinsk behandling om bord i Forsvarets nye logistikkfartøy KNM Maud? Hvis du i tillegg ønsker å spesialisere deg som allmennlege ved å arbeide 50 % av tiden som fastlege i Askøy kommune, søker Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ) deg.
Vi søker leger som er interessert i militærmedisin og som ønsker tjeneste om bord på vårt militære fartøy KNM Maud, og som ønsker å bli spesialist i allmennmedisin. Som vår lege om bord på KNM Maud vil du blant annet ha ansvar for å utarbeide medisinske prosedyrer, retningslinjer for personellet i samarbeid med leder Sanitet KNM Maud og sjef SANSJØ. Du skal følge opp og revidere faglige retningslinjer i ditt fagfelt for øving og mønstring av KNM Maud, og bistå med/i øvelser og mønstring der dette er nødvendig innen sanitetsfaget. KNM Maud har to besetninger, du vil inngå i det ene skiftet. Dersom du seiler en uke vil du kunne opparbeide deg tid til avspasering ved neste puljerotasjon eller hvis fartøyet ligger til kai.
I stillingsdelen du er på fastlegekontoret, vil du ha en liste på et kommunalt legekontor i Askøy kommune. Listen deler du med din militære legekollega, som også deler stillingen om bord på KNM Maud med deg. Tilsammen vil dere fylle et årsverk på legekontor og et årsverk om bord på fartøyet KNM Maud.

Sjøforsvarets Sanitet ivaretar medisinsk- og veterinærmedisinsk fagansvar i Sjøforsvaret, og har en historie som strekker seg tilbake til 1493. Sjøforsvarets Sanitets hovedmålsetting er å bevare styrkens helse gjennom forebyggende og behandlende tiltak, med målsetting å sikre operativ evne. I dette inngår blant annet forebyggende medisin (seleksjon, systematisk HMS- arbeid), operativ sanitetsplanlegging, medisinsk informasjonsinnhenting, medisinsk evakuering, diagnostikk og behandling på ulike nivåer. For å oppnå målsettingen er Sjøforsvaret avhengig av motiverte og dyktige medarbeidere. Tar du utfordringen?


Arbeidsoppgaver
Klinisk virksomhet, herunder:
 • Seile som skipslege KNM Maud.
 • Være militær medisinsk rådgiver for skipssjef.
 • Utføre klinisk og medisinsk sakkyndig arbeid.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning i sanitet, samt støtte mønstringer, oppøving og kurs-
 • Inngå i Sjøforsvarets Sanitets operative personellstruktur og således kunne disponeres ved andre avdelinger/fartøy ved behov.
Ansvar og administrative oppgaver:
 • Ansvarlig for medisinsk behandling på KNM Maud.
 • Undervisning i helsefaglige emner.
 • Faglig oppdatering.
 • Utarbeide medisinske prosedyrer, retningslinjer etc. for personell om bord i samarbeid med leder KNM Maud Sanitet og sjef SANSJØ.
 • Støtte operative avdelinger i inn- og/eller utland etter Forsvarets behov.

Kvalifikasjoner
 • Inneha norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett, samt ha gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • Inneha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Inneha grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal (VA). Mangler du GBU eller offiserkurs kan du søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs for akademisk befal (for tiden 10 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting.
 • Du må bestå og oppfylle fysiske- og medisinske krav, da du må påregne beordring til operasjoner i
  utlandet.
 • Du må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, og være skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og bestå fysisk test (utholdenhet 4 og styrke 4). Se ellers www.Forsvaret.no for nærmere opplysninger om fysisk test m.m.
 • Du må være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig.
 • Du må være norsk statsborger, og kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse.
Ønskelige kvalifikasjoner:
 • Det er ønskelig med erfaring fra Forsvaret.
Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt Webcruiter. Det gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonen dine. Flott om du merker vedlegg med relevant tekst som f. eks. vitnemål, attester og sertifikater.


Personlige egenskaper
Stillingen krever at du er tilpasningsdyktig og trives i et aktivt og tidvis travelt miljø. Du er initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig, fleksibel og at du evner å arbeide godt med andre.

Personlig egnethet og avdelingens behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting.


Vi tilbyr
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med muligheter for boliglån og gode pensjonsordninger.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et kompetent og kunnskapsrikt fag- og arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr. uke, når tjenesten tillater det.
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1519 kapteinløytnant eller i stillingskode 1520 major/orlogskaptein.
Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariff avtalen i Staten ved embarkering/seiling.
For stillingskode 1519 er avlønning i lønnsramme 37 alternativ 22-26, lønnstrinn 61-65, p.t. kr. 553 500 - 594 300 brutto pr. år. Eventuelt kan SKO 1557 lønnsramme 38 benyttes/ videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk.
For stillingskode 1520 er avlønning i spenn lønnstrinn 63-67 p.t. kr 574 700- 637 900;- pr. år. Eventuelt kan lønnsramme 49 kan benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk. Grunnet bortfall av redusert bundet arbeidstid tilkommer et tillegg à kr. 204 000-316 000,- i året avhengig av kvalifikasjoner.

I tiden du er i spesialisering ved Askøy kommune, som er vår samarbeidspartner og den kommunen som tilbyr fastlegepraksis i spesialiseringsperioden, vil en motta 10 % provisjonslønn av det som du som praktiserende lege "takster". Av lønn trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 
Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse fra tiltredelsesdato, med oppstart 01.03.2022 eller etter nærmere avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Saniteten i Sjøforsvaret
Kontaktperson
Navn: Jan-Olav Arnesen
Tittel: Skvadronsjef
Telefon: 900 53 851
Hjemmeside
Arbeidssted
KNM Maud
86RC+222 Bergen
5173 LODDEFJORD