Kort om arbeidsgiver
Forsvarets Bedriftshelsetjeneste (FBHT) er Forsvarets interne bedriftshelsetjeneste for alle forsvarsansatte, både sivile og militære. Forsvarets Bedriftshelsetjeneste region Sør-Vestlandet (FBHT SV) er ansvarlig for leveranse av bedriftshelsetjenesten på Sør-Vestlandet. Dette innebærer leveranse til et vidt spekter av ulike avdelinger og virksomheter innad i Forsvaret.

FBHT SV er godkjent bedriftshelsetjeneste iht. Arbeidsmiljøloven og har totalt 7 ansatte, med hovedkontorlokalisert på Haakonsvern, og med avdelingskontor på Kjevik og Madla. Ved FBHT SV avdeling Madla, er det nå ledig nyopprettet fast stilling som bedriftslege. Tar du utfordringen og blir vår nye bedriftslege på Madla? Stillingen er 100 % med 18 timers redusertbundetarbeidstid i uken.


Arbeidsoppgaver
 • Planlegge og gjennomføre kartlegging av fysisk arbeidsmiljø gjennom avdelingsbesøk, befaringer og registrering av arbeidsmiljøforhold.
 • Risiko vurdere og utarbeide rapporter og forslag til tiltak. Gjennomføre målrettede helsekontroller på bakgrunn av risikovurdering for eksponerte grupper og iverksette tiltak på bakgrunn av funn.
 • Kartlegge og vurdere psykososiale forhold, bidra til konfliktløsning og organisasjonsutvikling.
 • Bistå ved sykefraværsarbeid både på avdelings og individnivå.
 • Veilede, råd gi og bistå ansatte og ledere på alle nivået i problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet, samt rusmiddelrelaterte problemstillinger.
 • Delta i arbeidsmiljøutvalg og dets underutvalg.
 • Gjennomføre kurs og undervisning for ledelse og ansatte innenfor HMS.
 • Utøve rådgivning og veiledning av andre i BHT innen arbeidsmedisin.
 • Bidra ved utvikling og vedlikehold av internkontrollsystemer innen systematisk HMS-arbeid.
 • Utarbeide, revidere og oppdatere kvalitetshåndbok og prosedyrer innen eget fagområde.
 • Gjennomføre/delta i prosjektarbeid i samarbeid med andre avdelinger, Forsvarets BHT, diversevirksomheter og forskningsinstitutter, nasjonalt og internasjonalt.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner
 • Inneha offentlig godkjent autorisasjon som lege i Norge, samt ha gjennomført turnus/LiS1.
 • Tre års arbeidserfaring som lege.
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillings evne.
 • Den som ansettes må kunne bli sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse, bakgrunnssjekk vil bli gjennomført.
 • Det kreves grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søkere som mangler GBU eller offiserkurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs for akademisk befal (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting.
 • Den som ansettes må videre være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig.
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søkerne må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og gjennomføre og bestå fysisk test, karakter 3 for utholdenhet.
 • Det er ønskelig med spesialitet i arbeidsmedisin samt erfaring som bedriftslege eller lege på arbeidsmedisinsk institusjon.
 • Ønskelig krav om å ha gjennomført førstegangstjeneste, samt har kjennskap til Forsvarets organisasjon.
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne og gjennomføre fysisk test og medisinskutsjekk på intervjudagen. Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt Webcruiter. Det gjør at vi får et godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonen dine. Merk vedlegg som vitnemål, attester og sertifikater med intuitiv relevant tekst. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Personlige egenskaper
 • Du må ha meget gode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt.
 • Du må være samvittighetsfull, initiativrik, fleksibel, systematisk og ha god vurderingsevne.
 • Du må ha stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team med annet helsepersonell.
 • Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr
 • 100 % stilling med redusert bunden arbeidstid, 18 timers arbeidsuke. Se ”Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter og psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid”, for nærmere informasjon. Tilsetting forutsetter at Forsvaret er hovedarbeidsgiver.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et fagmiljø med høy kompetanse innen fagfeltet.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. to trening i arbeidstiden når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, med muligheter for boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode1519 kaptein/kapteinløytnant eller i stillingskode 1520 major/orlogskaptein. For stillingskode 1519: lønnstrinn 61-67 (f.t. kr 545 300-615.800 brutto pr år). SKO 1557 LR38 kan benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk. For stillingskode 1520: lønnstrinn 63-72 (f.t. kr 566 700 - 677 600,- pr år). SKO 1558 LR49 kan benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk. 

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.


Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte. Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.03.2022 eller etter nærmere avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
FBHT
Kontaktperson
Navn: Eirik Veum Wilhelmsen
Tittel: Kommandørkaptein
Telefon: 555 02 166
Hjemmeside
Arbeidssted
Forsvarets Bedriftshelsetjeneste, Madla
XM29+2CM Stavanger
4044 HAFRSFJORD