Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Telemark HF skal ansette spesialist i medisinsk mikrobiologi (60 %) og smittevernoverlege (40 %). 

Avdeling for laboratoriemedisin organiserer fagområdene medisinsk biokjemi, serologi, immunologi, mikrobiologi, samt immunhematologi og transfusjonsmedisin. Laboratoriemedisin har fokus på å yte god service til både sykehuset og primærhelsetjenesten, og vi er opptatt av tilgjengelighet og samarbeid med klinikerne.
Avdelingen er akkreditert og utfører ca. 120 000 serologiske analyser per år, har eget blodkulturinstrument og utfører PCR. Det er planlagt innkjøpt Filmarray til PCR på spinalvæske og til rask ID direkte fra blodkultur. 

Smittevernoverlegen vil arbeide i team sammen med nåværende smittevernoverlege som er infeksjonsmedisiner, og tre smittevernsykepleiere. Smittevernseksjonen er organisert under Fag og forskning og rapporterer til fagdirektør. Seksjon for smittevern samarbeider tett med bedriftshelsetjenesten og tuberkulosekoordinator.     

Arbeidsoppgaver

     Laboratorierelaterte oppgaver:

 • Beskrivelse og tolkning av analyseresultater innen medisinsk mikrobiologi
 • Medisinsk faglig rådgiving til rekvirenter
 • Bidra ved endring og utvikling av fagområdet i samarbeid med ledergruppen, herunder vurdering av analyserepertoar, metodeutvikling og – evaluering
 • Bistå fag- og kvalitetsansvarlige i å ivareta og utvikle kvaliteten for analyser innen medisinsk mikrobiologi, herunder verifiserings aktiviteter
 • Bidra ved utarbeidelse av kravspesifikasjon, faglige evalueringer og implementering av analyseutstyr
 • Undervisning av interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Spesielt ha ansvar for innføring av rask ID og resistensbestemmelse direkte fra blodkultur

  Smittevernrelaterte oppgaver:

 • Smittevern og medisinskfaglig rådgivning i hele foretaket
 • Rådgiver i smittevernspørsmål for sykehusledelsen
 • Overordnete ansvaret for planverk og styrende dokumenter knyttet til smittevern
 • Sentral i det faglige arbeidet med smittevern, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking
 • Være sentral i oppklaring og håndtering av ulike infeksjonsutbrudd i sykehuset
 • Påse at helseforetakets infeksjonskontrollprogram blir revidert og retningslinjer for smittevern utarbeides, vedlikeholdes og gjøres kjent
 • Drive forebygging og kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner, som infeksjoner etter kirurgiske inngrep, blodbaneinfeksjoner og infeksjoner med resistente mikrober
 • Ha en nøkkelfunksjon inne antibiotikastyring og delta i antibiotikateamet i foretaket   

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som spesialist i medisinsk mikrobiologi
 • Beherske minst et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for smittevernarbeid
 • Evne til å kunne jobbe fleksibelt
 • Må kunne jobbe selvstendig
 • Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Mulighet for å ha egne kvalitetsprosjekt og forskning innen smittevern
 • Godt arbeidsmiljø
 • En endringsvillig organisasjon med høyt fokus på kvalitet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Yngvar Tveten
Tittel: Overlege
Telefon: +4791001360
E-post: yngtve@sthf.no
Navn: Marjut A. Sarjomaa
Tittel: Smittevernoverlege
Telefon: +4746660906
E-post: SARM@sthf.no
Navn: Halfrid Waage
Tittel: Fagdirektør
Telefon: +4741558106
E-post: waah@sthf.no
Navn: Hilde Brugård
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4791807213
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for laboratoriemedisin og smittevernseksjonen
Ulefossvegen 55
3710 Skien