Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er  ca.  950  avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og de står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen. 

Avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.  

Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer blant annet at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål, prioriteringer og lovverk. Det er en forventning om at  avtalespesialistene skal bidra til å redusere ventetider  ved  helseforetakene/sykehusene.   

Avtalehjemmelen er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen er en del av en to-legepraksis, begge innen ØNH, og er lokalisert til Kirkegt. 55 (Lillehammer øre-nese-hals AS). Det er p.t. ansatt 2 audiografer, sykepleier i deltid og 2 legesekretærer.  

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med nåværende hjemmelsinnehaver. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer. 

Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.   

Forutsetninger
 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning. 
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og lokalt helseforetak/sykehus. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider.  
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i lov, forskrift og til enhver tid gjeldende avtaleverk.  
 • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart i avtalepraksis. 
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).  
Kvalifikasjoner
 • Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet 
 • Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring og erfaring med audiologi, da dette tilbudet skal opprettholdes i praksisen.  
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.   
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse.  
 • Tildeling forutsetter norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning. 
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.  
Annet
Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9.  

Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.  

Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»   
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Kjetil Skaansar
Tittel: spesialist
Telefon: 95846992
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 62 58 55 00
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 62 58 55 00
E-post: tommy.liberg@helse-sorost.no
Arbeidssted
Kirkegata 55
2609 LILLEHAMMER
Søk på stillingen