Kort om arbeidsgiver
Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo. Klinikken har fire kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide) og seksjon ambulant behandling (6 – 18 år). Vi har til vanlig totalt 61 årsverk og cirka 70 ansatte, hvorav 11 er leger. For tiden har klinikken økt antall ansatte for å imøtekomme den store henvisningsmengden som har kommet under Covid 19 pandemien. Til tross for at vi har hatt en stor arbeidsbelastning har klinikken i Forbedringsundersøkelsen vist at både arbeidsmiljøet og fokuset på fag har vært styrkene som gjør at vi har lykkes i å holde klinikken så godt i gang sammen. Nic Waals Institutt har et samarbeid med studentpoliklinikken ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og har en omfattende forskningsvirksomhet. Klinikken flyttet i august 2021 inn i nyrehabiliterte lokaler i Spångbergveien.

Klinikken har ledig 100 % fast overlegestilling i ungdomsseksjonen fra 01.12.21. Tidligere oppstart vil også være mulig.
 
Seksjonen har til vanlig om lag 20 ansatte med tverrfaglig sammensetning, hvorav 3 stillinger for overlege og 2 for LIS. Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med utredning og behandling med et bredt spekter av vansker. Vi har et stort fokus på faglig utvikling og er i stadig arbeid med å forbedre utredningsrutiner, pasientforløp og behandlingsmetoder tilpasset tilstand og behov hos ungdommen og hans/hennes familie. Seksjonen har flere pågående utviklingsprosjekter, herunder implementering av behandlingsmetodikk MBT og seksjonen er også tyngdepunkt for kompetanseteam for psykose og spiseforstyrrelser. Vi har sterkt fokus på utvikling av kompetanse og har tilknyttet oss sterke eksterne veiledere som har stor oversikt over fagfeltet. På klinikknivå har vi også nylig etablert OCD-team på tvers av seksjonene og ulike gruppevirksomheter. Vi har et aktivt arbeid ut mot våre bydeler med fokus på helhetlige helsetjenester og godt samarbeid.

Vi har et åpent og godt arbeidsmiljø der respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi ønsker deg som vil bidra med kunnskap, engasjement og videreutvikling inn i et raust miljø med høy motivasjon. Vår legegruppe er godt etablert. Gruppen har ukentlige møter og bidrar jevnlig i klinikkens undervisningsprogram.

Arbeidsoppgaver:
• Utredning og behandling av ungdom og familier i en framtidsrettet og ambisiøs, tverrfaglig klinikk
• Delta aktivt i utdanning av LIS gjennom jevnlig klinisk veiledning, internt fagseminar som inngår som en del av LIS-utdanningen
• Bidra med samarbeid og veiledning til andre samarbeidspartnere rundt pasienten i 1. linjetjenestene og øvrig spesialisthelsetjeneste
• Undervisningsvirksomhet

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som lege
• Godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Søkere til stillingen bør ha erfaring fra klinisk arbeid PHBU, men søkere med annen relevant/sammensatt erfaring kan også søke.
• Personlig egnethet og samarbeidsevner
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet

Vi tilbyr:
• En klinikk med lange tradisjoner og pionerånd, godt, inspirerende og spennende arbeidsmiljø med stort fokus på faglig utvikling
• En klinikk og et sykehus som etterlever verdiene av nestekjærlighet og kvalitet i alle deler av virksomheten
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Muligheter for fleksibilitet i oppgaver og funksjoner over tid
• Legegruppen har eget ukentlig internt fagseminar. Leger i spesialisering deltar også i seminar for leger i spesialisering på OUS
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene.
• God pensjonsordning i KLP.
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
• Gode velferdsordninger.

Det bes oppgitt 2 referansepersoner.

Etter lov av 1. april 2007, skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Nic Waals Institutt
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Stine Meltzer
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 917 81 789
Navn: Hans Ole Korsgaard
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 22 02 88 00/02
Navn: Anne Benedicte Skirbekk
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 991 59 486
Arbeidssted
Oslo
Spångbergveien 25
0771 OSLO
Søk på stillingen