Kort om arbeidsgiver

Spennende stilling som seksjonsoverlege på bryst- og endokrinkirurgisk seksjon

St. Olavs hospital har brystdiagnostisk senter for Trøndelag, og er integrert med bryst- og endokrinkirurgi. Hoveddelen av mammakirurgien utføres dagkirurgisk. Binyrekirurgi og behandling av thyroideacancer er sentralisert til St. Olavs hospital for hele helseregionen. Seksjonen tar også hånd om melanommetastaser i aktuelle lymfeknuteregioner. Seksjonen foretar ca 5000 polikliniske konsultasjoner og utfører ca 800 operasjoner pr. år.

Seksjonen har i mange år vært engasjert i MR-forskning på brystkreft, samt molekylær karakterisering av svulstvev koblet opp mot epidemiologi.
Som det eneste sykehus i Norge tilbys brystkreftpasienter intraoperativ stråling.

Seksjonsleder leger leder legetjenesten i seksjonen.
Seksjonsleder leger er faglig, organisatorisk og administrativt overordnet legene i sin seksjon.
Seksjonsleder leger har Avdelingssjef leger som sin nærmeste overordnede og rapporterer til denne.

Dersom internt opprykk innad i seksjonen, blir det ledig fast stilling som overlege. Vennligst anfør i søknaden om du også søker på mulig ledig overlegestilling.

Kirurgisk klinikk består av seks seksjoner som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse, behandling og pleie foruten bryst- og endokrinkirurgi også innen urologi, karkirurgi, plastikkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og den hardt skadde pasienten. 

Kirurgisk klinikk har arbeidssteder både i Trondheim og Orkdal. Per i dag er all bryst og endokrinkirurgi lagt til St. Olavs Trondheim.

 

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder leger har delegert lederansvar fra Avdelingssjef leger
 • Seksjonsleder leger har delegert medisinskfaglig ansvar i det aktuelle fagområdet
 • Seksjonsleder bidrar som overlege i seksjonens ordinære arbeidsoppgaver
 • Seksjonsleder operasjon har resultat-, drifts- og personalansvar innenfor gitte rammer/budsjett, herunder aktivitetsmål 
 • Seksjonsleder leger skal legge til rette for utdanning, undervisning og forskning innen eget fagområde
 • Seksjonsleder deltar i seksjonens 7-delte vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i bryst- og endokrinkirurgi
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Interesse for ledelse

Personlige egenskaper

 • Har høyt faglig engasjement og helhetstankegang samt evne, vilje og lojalitet til å lede ut i fra seksjonens, klinikkens og sykehusets mål og verdier
 • Har evne til teambygging, både med interne og eksterne relasjoner
 • Har evne til omstilling, nytenkning, strategisk og organisatorisk utvikling

Vi tilbyr

 • Seksjonsleder leger skal gjennom sitt arbeid ha mulighet til egenutvikling og kompetanseheving.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, gjennom medlemskap i offentlig pensjonsordning i KLP
 • Trivelige, engasjerte og faglig dyktige kollegaer på seksjonen
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Torbjørn Dahl
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72828024
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk - Avdeling Leger, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 1
7030 Trondheim