Kort om arbeidsgiver

VI har fått 1 ledig vikariat i LIS-3 stilling i 6 måneder med oppstart snarlig, men etter avtale. Mulighet for forlengelse. Ved internt opprykk kan vikariater bli ledige av kortere eller lengre varighet.

Avdelingen har som forutsetning at ansatte i LIS-3 vakt har godkjent LIS-1 tjeneste.

Ortopedisk avdeling har 48 sengeplasser, er en gruppe 1 avdeling pr i dag og vi er LIS3 institusjon. Vi driver utstrakt operativ virksomhet. Virksomheten dekker hele det ortopediske fagfeltet unntatt behandling av sarcomer og scolioser.

Avdelingen er delt i fire seksjoner: seksjon for leddproteser, seksjon for rygglidelser, seksjon artroskopi og traumatologi og seksjon for ankel-, fot- og barneortopedi. Sistnevnte seksjon ivaretar også amputasjonskirurgi. Sykehuset har en dagkirurgisk enhet hvor ortopedisk avdeling har flere operasjonsstuer per uke. Denne er lokalisert i gangavstand fra hovedsykehuset. Vi har samarbeid med plastisk kirurgisk avdeling om deler av håndkirurgien. Avdelingen har tre-sjiktet vaktordning og den som tilsettes må delta i vakt.

Det satses betydelig på forskning i avdelingen. Vi er tildelt strategiske forskningsmidler for prosjektet: "Frakturregisteret i Helse Vest; en regional kunnskapsdatabase for epidemiologisk og klinisk forskning på frakturer og frakturbehandling." Prosjektet er av en størrelse som tilsvarer et par årsverk. Det kan være mulighet for å delta i dette forsknings- og kvalitetssikringsprosjektet for kortere eller lengre perioder. Det kan også være aktuelt å delta i noe undervisning/instruksjon av medisinske studenter.

Avdelingen har LIS-3 utdanningsprogram, og har utdannede veiledere. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens ordinære drift med klinisk arbeid i ved sengepost, poliklinikk, skadepoliklinikk samt elektiv og akutt ortopedisk kirurgi
 • Undervisningsoppgaver
 • Delta i utarbeidelse av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Delta i avdelingens kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Delta i forvakt.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget, faglig dyktighet, operative ferdigheter, samarbeid- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med lokal og sentral lønnsavtale.
 • God pensjonsordning
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Berit Naley
Tittel: kontorleder
Telefon: (+47) 51 51 86 10
Navn: Dag Rune Sjøen Pedersen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 51518775
E-post: daep@sus.no
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen