Det er i Vestfold og Telemark tre kontrollkommisjoner for psykisk helsevern.

Det er nå ledige verv i samtlige av disse; henholdsvis
Kontrollkommisjonen for Sykehuset i Vestfold HF (psykiatrisk avdeling), Kontrollkommisjonen for Sykehuset i Vestfold HF (DPS og BUPA) og Kontrollkommisjonen for Sykehuset Telemark HF.
Her er oversikten over ledige verv:
Sykehuset i Vestfold HF (psykiatrisk avdeling):
  • Legekyndig medlem
Sykehuset i Vestfold HF (DPS og BUPA):
  • Legekyndig medlem
  • Varamedlem for legekyndig medlem
Sykehuset Telemark HF:  
  • Legekyndig medlem
  • Varamedlem for legekyndig medlem
  • Bruker-/pårørendemedlem (legmedlem med erfaring som      bruker/pasient, pårørende eller med erfaring fra bruker-/interesseorganisasjon.

Krav til habilitet
Etter psykisk helsevernloven § 6-2 tredje ledd kan ingen oppnevnes som medlem av en kontrollkommisjon som skal føre kontroll med en del av det psykiske helsevern som vedkommende har ansvar for i sin vanlige stilling. Medlemmet bør heller ikke være ansatt i det psykiske helsevernet for øvrig.

Kvalifikasjonskrav
  • Lege og vara for legemedlem: Bør ha spesialitet i allmennmedisin, og det vil være en fordel med lang praksis som allmennlege og fra kommunehelsetjenesten, eksempelvis som fastlege. En bred samfunnsmedisinsk orientering vil også være verdifull.
  • Bruker-/pårørendemedlem: Krav om at vedkommende enten selv har vært under psykisk helsevern eller har vært nærstående til slik pasient, eller ha representert pasientinteresser i stilling eller verv.
Oppnevningsperiode
Medlemmene oppnevnes i utgangspunktet for fire år om gangen, med mulighet for gjenoppnevnelse én gang i samme kommisjon. Det gis godtgjøring for vervet, jf. psykisk helseverforskriften §§ 64 – 68.
Vi gjør oppmerksom på at oppnevnelse etter utlysningen her skjer med forbehold om endringer i lovverket knyttet til kontrollkommisjonenes virksomhet som følge av at regjeringen arbeider med endringer i tvangslovgivningen, jf. NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven.
 
Vi tilbyr
Opplæring: Ved behov kan det vurderes om de som tilsettes kan være med å hospitere i andre kommisjoner.
Arbeidstid: Varierer etter behov for de enkelte kommisjonene.
Informasjon om vervene
Kontrollkommisjonens medlemmer får godtgjøring per time. Satsen beregnes i prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen fastsatt av Justisdepartementet etter forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 2.
Lege og varamedlem for lege: a) Lege i lønnet stilling godtgjøres per time med 75 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen. b) Lege som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres per time med 100 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.
Øvrige medlemmer godtgjøres med 37,5 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen. Øvrige medlemmer som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres med 50 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.

Informasjon om vervene kan gis av nåværende ledere i de aktuelle kommisjonene, eller ved henvendelse til fylkeslege Sigmund Skei (33372390), eventuelt fagsjef Nils Erik Fjeldvik (33372383). De respektive ledere har følgende kontaktinformasjon:  
Sykehuset i Vestfold HF (psykiatrisk avdeling): Liv Solveig Pettersen; tlf. 22403640.

Sykehuset i Vestfold HF (DPS og BUPA): Knut Skagen; tlf. 33308020.
Sykehuset Telemark HF: Siri Vigmostad; tlf. 33206657  

Søknad med vedlagt CV og dokumenterte opplysninger om kompetanse, samt referanser, sendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, via jobbnorge.no. Eventuelt kan søknader med vedlegg sendes som sikker melding fra våre hjemmesider.

Søknadsfrist: Så snart som mulig, senest innen 31.10.21.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Arbeidssted
Skien, Tønsberg
Grev Wedels gate 1
3111 TØNSBERG
Søk på stillingen