Kort om arbeidsgiver

Helse Bergen og Bergen kommune samarbeidar om pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp. Ved å ha mange tenester for øyeblikkelig helsehjelp samla
på éin stad, blir det enklare for pasientar og pårørande.

Vi har ledig ein 60 % fast stilling som lege og eit vikariat i 100 % stilling som lege i perioden 01.11.2021 - 30.04.2022. 

I Bergen helsehus i Solheimsviken finn du både den allmennmedisinske
legevakta (Bergen legevakt) til kommunen, og Skadepoliklinikken som er
organisert under Ortopedisk klinikk ved Haukeland universitetssjukehus. 

Arbeidsoppgåver

 • Legeteneste innan både allmennlegevakt og skadepoliklinikk med brot- og sårbehandling
 • Utgreiing og oppfølging av overgrepsutsette
 • Delta i opplæringsfunksjonar, øvingar og kursverksemd

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Gjennomført LIS 1 teneste
 • Kurs og trening i akuttmedisin
 • Godkjend politiattest må kunne visast ved tilsetjing
 • Må meistre godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Arbeidserfaring med akutte skadar og legevaktsarbeid 

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du er punktleg og påliteleg
 • Du har evne til å arbeide sjølvstendig og ta avgjersler
 • Du må ha gode samhandlingsevner og må kunne kommunisere med pasientar og deira pårørande på ein god måte
 • Du etablerer gode samarbeidsrelasjonar til alle nødvendige yrkesgrupper og samarbeidspartnarar
 • Du har oversikt over eigne oppgåver, også under skiftande omstende
 • Du held deg roleg, objektiv og kontrollert i stressande situasjonar og arbeider stabilt under press

Vi tilbyr

 • Allsidig og utviklande fagmiljø med høve til fagutvikling
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Tverrfagleg, aktivt og godt arbeidsmiljø
 • Arbeidstid dag og kveld, kvardag og helg, samt bakvakt kveld/ natt/ helg på Overgrepsmottaket
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktpersoner
Navn: Torbjørn Hiis Bergh
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 55568714
Navn: Njål Kleven
Tittel: Overlege
Telefon: 53031821
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Skadepoliklinikken, Helse Bergen
Solheimsgaten 9
5058 Bergen
Søk på stillingen