Kort om arbeidsgiver
Vi utvider vår akutt- og intensivmedisinske virksomhet og utlyser 3 overlegestillinger i anestesi. 
 
Sykehuset i Vestfold har et nedslagsfelt på ca. 240 000 innbyggere, og driver utstrakt medisinsk- og kirurgisk virksomhet. Sykehuset har regionansvar for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, har områdefunksjon for karkirurgi i Vestfold-Telemark, med totalt nedslagsfelt på ca 410 000 innbyggere, og har en smertepoliklinikk med høy aktivitet. Sykehuset i Vestfold har virksomhet ved to lokasjoner (Tønsberg og Larvik) hvor anestesiologisk avdeling er representert. Anestesiologisk avdeling er organisert i Kirurgisk Klinikk.

Akuttmedisin/legebil - Vi planlegger i samarbeid med Prehospital Klinikk oppstart av anestesilegebemannet utrykningsbil ila første halvår 2022. Nedslagsfeltet til Sykehuset i Vestfold egner seg godt til denne type virksomhet da det er korte avstander innad i fylket og til OUS. Avdelingen har en egen interessegruppe for pre- og in-hospital akuttmedisin. Alle vaktgående anestesileger fungerer som AMK-leger, deltar i traumemottak og medisinske akuttmottak. Akuttsenteret flytter i november 2021 inn i helt nye lokaler, med blant annet avansert traumestue med tre plasser, CT vegg i vegg, og egen akuttmedisinsk stue.

Intensiv - Intensivseksjonen har for tiden en sykepleiebemanning for fem tekniske senger og 16 postoperative plasser. Intensivkapasiteten planlegges utvidet. I tillegg har sykehusets dagkirurgiske enheter til sammen 15 oppvåkningsplasser. For tiden er 6 anestesioverleger tilordnet intensivseksjonen som intensivleger. Høy faglig kompetanse og samarbeid vektlegges. Intensivlegene har eget vaktsjikt og sitt daglige virke på intensiv, men deltar på dagtid også i avdelingens andre seksjoner. Øvrige overleger roterer inn i intensivsjiktet i perioder, for å opprettholde kompetanse.

Anestesi - Anestesiologisk avdeling har ansvaret for operativ anestesi til: Ortopedi, gastroenterologi, karkirurgi, urologi, gynekologi/obstetrikk, ØNH og øye. Arbeidet inkluderer også anestesi til barn innenfor disse fagområdene. I tillegg ytes det poliklinisk anestesiservice til ECT, tannbehandling, elektrokonvertering, gastro- og koloskopier, MR- og CT undersøkelser, samt intervensjonsradiologi som EVAR.

Smerte - Smerteklinikken bemannes av 1-2 anestesileger daglig og funksjonen deles per i dag av totalt 8 leger. Det tverrfaglige samarbeidet vektlegges med anestesilege, fysioterapeut, psykolog, intensivsykepleier, anestesisykepleier, og allmennpraktiker i sentrale roller. Vi har 6-7000 konsultasjoner i året. Seksjonen ledes av nytilsatt seksjonsleder (anestesilege).

Forskning - Kirurgisk Klinikk har i samarbeid med Prehospital Klinikk en nystartet akutt- og intensivmedisinsk forskningsgruppe. Gruppa vil forske på ulike tema innen pre- og inhospital akuttmedisin, akutt kirurgi, traumatologi og intensivmedisin.
 
Anestesiavdelingen har tre vaktsjikt: 9-delt primærvakt og 10-delt sekundærvakt med aktiv vakt. Intensivsjiktet er 6-delt med hjemmevakt på kveld/natt. Tjeneste ved avdelingen utføres etter avtale og interessefelt. Avdelingen vektlegger god faglig behandling og godt samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og andre samarbeidspartnere. Nytilsatte skal delta i avdelingens undervisningsopplegg, veiledning av spesialistkandidater og daglig supervisjon. Ordinær 4 måneders overlegepermisjon hvert 5. år etter sentral og lokal overenskomst. Vi ønsker faglig utvikling på individuelt nivå og tilstreber deltagelse på faglig relevante kurs og kongresser. 

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i anestesiologi
 • Tidligere erfaring og bredde innen det anestesiologiske fag vektlegges
 • Det kreves at den som ansettes behersker skandinavisk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
Personlige egenskaper
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges
Vi tilbyr
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø
 • Mulighet for å søke deltagelse i utviklings- og forskningsprosjekter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Karl-Andre Wian
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91584758
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Anestesiologisk avdeling - fellesressurs
Halfdan Wilhelmsens allè 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen