Kort om arbeidsgiver

Kvinneklinikken i Sykehuset Innlandet har tilholdssted på Lillehammer og består av en felles gyn-, føde- og barselavdeling.
Avdelingene har gynekologiske/gyn-onkologiske sengeplasser, barselavdeling, poliklinisk virksomhet for gyn- og føde pasienter, operasjoner og overgrepsmottak for området fra tidligere Opplandfylke. Fødeavdelingen på Kvinneklinikken har i tillegg til normalfødende også seleksjon av risikofødende fra hele Innlandet, og har årlig i underkant av 1200 fødsler. I tillegg til dette har sykehuset også stor virksomhet innen laboratoriemedisin med avdeling for Patologi, Avdeling Blodbank og Medisinsk biokjemi og Medisinsk mikrobiologi.

Avdelingen har for tiden 7 overleger og 6 stillinger for lege i spesialisering.
Begge vaktsjikt har tilstedevakt.

Kvinneklinikken har ledig stilling for

OVERLEGER
100 % fast ledig f.o.m. 01.01.2022, eller etter avtale.

I tilfelle internt opprykk kan det bli ledig vikariat i stilling for lege i spesialisering eventuelt overlege.

 Vennligst oppgi minst to referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Egenerklæring som omfatter tuberkulose og eventuell mulighet for smitte av resistente bakterier må leveres før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Den som ansettes må delta i den til enhver tid gjeldende vaktordning samt poliklinikk ved lokalmedisinsk senter på Otta.
 • Stillingen innebærer ulike arbeidsoppgaver som kan inkludere postarbeid, poliklinikk, operasjoner og vaktarbeid.
 • Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid.
 • Det kan være aktuelt å vurdere og håndtere henvisninger etter gjeldende kriterier.

Kvalifikasjoner

 • Søkere til overlegestilling må ha norsk autorisasjon/spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Tidligere tjeneste må dokumenteres
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • Den som tilsettes, må om nødvendig, delta i undervisning av medisinerstudenter

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten
 • Gode evner til å jobbe strukturert, ansvarsbevisst og fleksibelt
 • Det er ønskelig at man bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning (KLP)
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Sølvi Lomsdal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 45433533
E-post: solvi.lomsdal@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Divisjon Gjøvik - Lillehammer, Kvinneklinikken SI Lillehammer
Anders Sandvigsgt. 17
2629 Lillehammer