Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig avtalehjemmel på Helgeland. Det søkes etter person som er spesialist innen psykiatri. Avtalens størrelse er 100 %. 

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis. 

Driftsavtalen opprettes som ledd i omstilling av «Raskere tilbake» -ordningen. Det åpnes for at deler av praksis brukes til pasienter med moderate psykiske lidelser med fokus på å forebygge frafall fra utdanning/arbeid, forebygge sykemelding og tilbakeføring til arbeidsliv.

Helse Nord RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell. 

Vi forutsetter praksisen etableres slik at den har god tilgjengelighet til befolkningen på Helgeland.

Arbeidsoppgaver
 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten.
 • Samarbeidet mellom spesialisten og nærmeste helseforetak er viktig, og det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak/DPS. Samarbeid om faglig utvikling, og god prioritering og korte ventetider er sentralt.  
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen.
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.
Kvalifikasjoner
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Utdanningsnivå: Cand. med.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse
 • Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter
Personlige egenskaper
 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt. 
Vi tilbyr
 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 2, som tilsvarer kr 1.088.580,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: Seksjonsleder eksterne helsetjenester og pasientreiser
Telefon: 913 33 630
E-post: frode.eilertsen@helse-nord.no
Navn: Mona E. Paulsen Foss
Tittel: Rådgiver
Telefon: 98 90 10 75
E-post: Mona.Elisabeth.Paulsen.Foss@helse-nord.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sandnessjøen
8800 SANDNESSJØEN
Søk på stillingen