Kort om arbeidsgiver

Klinikk sikkerheitspsykiatri er ein psykiatrisk spesialklinikk for personar med alvorlig sinnsliding og betydeleg risiko for voldelig adferd overfor andre, eventuelt med kompliserande tilleggsproblem som alvorleg personlegdomsforstyrring og rusmisbruk.  Klinikk Sikkerhetspsykaitri består i dag i 4 seksjonar. Regional sikkerhetsavdeling. Lokal sikkerhetsavdling, Seksjon fengselhelsetjensete og Komptensesentert for sikkerhetspsykiatri, fengselpsykiatri og rettpsykiatri.

Det er planlagt  etablering av ny seksjon: sikkerhetspoliklinikk, med dagtilbud og ambulante tjenester. Dette vil gi et utvidet og mer helhetlig tilbud til pasienter underlagt dom til tvunget psykiske helsevern  og pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern som utgjør fare for andre . Dette vil muliggjøre et mer differensiert pasientforløp for denne pasientgruppen. Opprettelse av dagavdelingstilbud vil være med på å styrke rehabiliteringen, og bedre tilbakeføringen til kommunene. Dette vil bedre pasientbehandlingen og sikre samfunnsvernet. Styrkingen av ambulante tjenester vil være et viktig tilskudd i pasientforløpet og vil utvikles i samarbeid med kommunehelsetjenesten. I dette samarbeidet vil vi etablere felles ansvarsgrupper, veiledning i enkeltsaker og undervisning i voldsrisiko og  samfunnsvern.
Det er planlagt et nært samarbeid med sengepostene, nyansatte spesialister må påregne arbeidsforhold både i sengepost og poliklinikk .

I den forbindelse søker vi etter 2-3 nye overleger som ønsker å være med å bygge opp nye gode tilbud for sikkerhetspasienter.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreing, diagnotisering og behandling av psykiske lidingar.
 • Ansvar for vedtak etter psykisk helsevernloven.
 • Gjere utgreiing av risiko for vald
 • Gi rettleiing til øvring personell og delta i det tverrfaglege arbeidet ved klinikken 
 • Utstrakt samarbeid med dei andre Klinikkane i Divisjon psykiske helsevern i helse Bergen , primærhelsetjenesten og kommunale botilbud   
 • Undervisning og rettleiiing til kommunale helsetenester og øvring spesialisthelseteneste
 • Arbeidsoppgåver tilknytta rettspsykiatriske døgnobsrevasjonar må påregnast
 • Det kan bli aktuelt å påta seg utgreiings og/eller behandlingsansvar for pasientar ved andre seksjoner  i klinikken.

Kvalifikasjonar

 • Medisinsk embedseksamen med spesialitet innen psykiatri eller lege i sluttfasen av spesialsutdanning.
 • Interesse for fagutvikling
 • Interesse for rehabilitering og rettspsykiatriske emner
 • Norsk autorisasjon
 • God formidlingsevne 

Personlege eigenskapar

 • Inkluderande samarbeidsstil
 • Evne til å inspirere medarbeidarar
 • Kan bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Kan trivast med å arbeide i team med ei krevjande pasientgruppe 

Vi tilbyr

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver i eit fagfelt som gir gode utviklingsmoglegheiter for den rette person
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Vandelsattest må leggjast fram før tilsetjing

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.  

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktpersoner
Navn: Haugan Frøydis
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 90825279
E-post: froydis.haugan@helse-bergen.no
Navn: Fossbakk Agnete
Tittel: Avdelingsoverlege Lokal sikkerhet
Telefon: 55958541
E-post: agnete.fossbakk@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern/ Klinikk for sikkerheitspsykiatri, Helse Bergen
sandviksleitet 1
5036 Bergen