Avtalespesialistene er spesialister innen psykologi og psykiatri, samt legespesialister. Det er omlag 950 i Helse Sør-Øst og de står for en stor del av poliklinisk virksomhet i regionen. Avtalespesialistene jobber innen flere ulike fagområder.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge-for-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I sørge-for-ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.


100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i indremedisin - lungesykdommer er ledig for snarlig tiltredelse. Hjemmelen skal lokaliseres til Romerike. 

Den som tildeles hjemmelen må selv etablere og opparbeide praksis på Romerike. Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller samlokaliseres med fastleger/annet helsepersonell. 

Det skal være en generell lungepraksis og det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.  Hovedtyngden av pasientene vil være lettere kols, astma, allergi og utredning av hoste. 

Forutsetninger
  • Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.  
  • Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet. 
  • Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. 
  • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart. 
  • Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og lokalt HF evt. andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for-ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3.
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»   Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  

Søknad sendes digitalt via søknadsskjema i webcruiter 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 62 58 55 00
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 62 58 55 00
E-post: tommy.liberg@helse-sorost.no
Arbeidssted
Romerike
1465 STRØMMEN
Søk på stillingen