Avtalespesialistene er spesialister innen psykologi og psykiatri, samt legespesialister. Det er omlag 950 i Helse Sør-Øst og de står for en stor del av poliklinisk virksomhet i regionen. Avtalespesialistene jobber innen flere ulike fagområder.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge-for-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I sørge-for-ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

100 % driftsavtale for spesialistpraksis i urologi. Praksisen er lokalisert til Kirkeveien 213, Nøtterøy (Urologiklinikken).

Avtalespesialistordningen er regulert i Rammeavtalen som er inngått mellom de fire regionale helseforetakene og Den norske legeforening. 

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.

Forutsetninger
  • Det forutsettes at søkere har bred urologisk erfaring.
  • Det forutsettes at utredning av urologiske pasienter skjer i nært samarbeid med relevant helseforetak.
  • Det legges til grunn at dagens praksisprofil videreføres.
  • Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær- og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
  • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart.
  • Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF-ets sørge-for-ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3.
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vilkår
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med Rammeavtalen som er inngått mellom de fire regionale helseforetakene og den norske legeforening
Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksisen.

Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»

Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning

Søknaden sendes digitalt via WebCruiter. Ta gjerne kontakt med oss om noe er uklart.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 62 58 55 00
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 62 58 55 00
E-post: tommy.liberg@helse-sorost.no
Navn: Anders Angelsen
Tittel: Spesialist
Telefon: 90025402
Arbeidssted
Kirkeveien 213
3140 NØTTERØY
Søk på stillingen