Avtalespesialistene er spesialister innen psykologi og psykiatri, samt legespesialister. Det er omlag 950 i Helse Sør-Øst og de står for en stor del av poliklinisk virksomhet i regionen. Avtalespesialistene jobber innen flere ulike fagområder.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge-for-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I sørge-for-ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

50 % avtalehjemmel i senioravtale for spesialistpraksis i øyesykdommer – generell oftalmologi  - vil bli ledig etter nærmere avtale. 
Det skal ikke utføres kataraktkirurgi i denne praksisen. Praksisen er lokalisert til Leif Tronstads plass 6, Sandvika Øyelegesenter AS, og er del av en to-lege-praksis. 

Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer. Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.  

Forutsetninger:
  • Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.  
  • Det er et ønske at søker har erfaring med undersøkelse og behandling av barn. 
  • Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.  
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vilkår:
  • Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksisen. 
  • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart. 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og lokalt HF evt. andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF-ets sørge-for-ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3. 

Nærmere opplysninger: Avtalespesialist Tore Tveter, telefon 990 28 866, HR-sjef Tommy Liberg, tommy.liberg@helse-sorost.no eller rådgiver Anita Jensen anita.jensen@helse-sorost.no, evt. telefon 62 58 55 00. Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»  

Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning 

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.   
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Tommy Liberg
Tittel: HR-sjef
Telefon: 62 58 55 00
E-post: tommy.liberg@helse-sorost.no
Navn: Tore Tveter
Tittel: Spesialist
Telefon: 99028866
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
Telefon: 62 58 55 00
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Kirkeveien 213
3140 NØTTERØY